Čítanie na dnešný deň:  streda   31.05. 2023
 
  Pastor Chris   

VYCHOVANÝ SLOVOM

Ak hovoríme, že sme Jeho, potom musíme nasledovať príklad Krista (1.Jánov 2:6 z ang CEV).


Tak ako existuje vzdelávanie ľudského ducha, takisto jestvuje aj jeho výchova. V týchto posledných dňoch, skrz službu Ducha a Slova vychovávame Božích ľudí k tomu, aby sa stali účinnými svedkami.

Kristovo telo naďalej rastie a vďaka patrí Bohu, že to urobil možným pre tak veľa ľudí počuť Božie Slovo a byť ním aj vychovaní. Je to podobné ako keď sleduješ vývin novonarodeného bábätka. U rodičov to vyvoláva určité nadšenie pritom ako sledujú svoje vlastne dieťa rásť a prechádzať rôznymi etapami rastu.

Na istej úrovni vývoja je pre rodičov potrebné len vydať pokyn, usmerniť, dohliadnuť na dieťa prípadne ho nasmerovať. Rodičia sa postarajú o to, aby bolo ich bábätko nakŕmené, dostalo sa mu tej správnej starostlivosti, žilo v zdravom prostredí, precvičovalo svoje telo a podobne.

Pritom ako dieťa vyrastá a vníma svoje okolie, začne rozprávať a pokúsi sa správať ako jeho vlastný rodičia. Takýmto spôsobom dieťa vyrastie – dieťa dokážu ovplyvniť veci aké robia dospelí okolo neho, pričom deti majú tendenciu sa viac a viac podobať na svojich rodičov. To isté platí aj duchovne. Apoštol Pavol v 1.Korintským 11:1 povedal „Napodobňujte ma ako ja Krista! .“

Keďže Pán je v spoločenstve s nami, hovorí k nám, učí nás, kŕmi a robí veci pred nami, dostali sme Jeho Slovo ako dobrý obraz a tak sa stávame viac a viac ako On, chováme sa, hovoríme a stýkame sa s inými ľuďmi tak ako by to bol sám Pán.

Biblia hovorí „ a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša“ (2.Timotej 3:15). Otvor svoje srdce k výchove podľa Slova. S láskou prijmi pokoru, nádej, vieru, moc, prosperitu, pravdu, silu, bystrosť mysle a tela na základe toho čo ti prináša Slovo. Chop sa Slova, lebo Slovo má schopnosť urobiť z teba múdreho na spasenie skrz vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Halelujha!
MODLITBA


Drahý Otec, môj život vyjadruje všetko čím je Kristus. Dnes Ho cez moje myšlienky, slová a skutky ukazujem pred svetom. Svet vidí Ježiša v mojich očiach. Ukazujem im lásku, ktorú nedokážu poprieť. Jeho božský život sa prejavuje skrz mňa. Žijem s vedomím môjho božského života a pôvodu v Kristovi. Som si vedomí ako Jeho múdrosť, schopnosť a moc pracujú vo mne a skrz mňa, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 11:1, Židom 12:2, 2.Korintským 3:18

1.ročný Biblický plán: Ján 15:18-27, Ján 16:1-16 a 1.Kronická 5 – 6

2.ročný Biblický plán: Marek 14:22-31 a 4.Mojžišova 34