Čítanie na dnešný deň:  piatok   29.05. 2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

KULTÚRA KRISTA

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rímskym 12:2).


V kresťanstve máme určitú kultúru a tou sa rozumie kultúra Krista. Mnohí prichádzajú do Krista so svoju vlastnou kultúrou, pričom sa rôznymi spôsobmi pokúšajú ovpylvniť Cirkev práve pozemskou kultúróu. Avšak jediná kultúra, akú musíme nasledovať a vstrebávať do seba je kulúra Ducha a Písma. Nosný verš pre tento deň nám hovorí ako sa máme transformovať obnovením našej mysle (Rímskym 12:2). To znamená mať v sebe kultúru Slova. Takéto rozhodnutie musíš urobiť.

Ak si dokážeš ň obnoviť myseľ podľa Písma, potom budeš disponovať kultúrou Kráľovstva. Napríklad v Kristovi pestujeme kultúru ctiť a rešpektovať každého, nie len tých ktorí si podľa nás zaslúžia česť. Rímskym 12:20 SEB hovorí „Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.”

Ježiš takisto v Matúšovi 5:44 povedal „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia.” Tak vyzerá kultúra v Božom Kráľovstve. Ako máš možnosť vidieť odlišuje sa od tej vo svete.

Matúš 5:42 hovorí „Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba.” Naša kultúra je hlavne o dávaní v láske; preto sa neobráť chrbtom tomu kto si príde požičať k tebe. My pomáhame a nikým nepohŕdame. Takto žil Ježiš a my Ho máme v tom napodobniť. Preto trénuj sám seba v Kristovej kultúre, kde je láska, dobrota, odpustenie a spravodlivostť.
MODLITBA


Vzácny Otec, oddávam sa do služby Slova i Duchu pre učenie, rozvíjanie a preživanie Kristovho života tu na zemi. Je to život lásky, dokonalosti, víťzastva, prevahy a milosti. Ako študujem Slovo, moja myseľ je obnovená na myslenie a kráčanie v realite toho kto som v Kristovi. Plne tak vyjadrujem tvoju spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Filipským 2:5; 2.Petrov 1:5 – 8

1.ročný Biblický plán: Ján 14:15 – 31 & 1.Kronická 1 – 2

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 14:10 – 19 & Príslovia 25