Čítanie na dnešný deň:  pondelok   4.12. 2023
 
  Pastor Chris   

VYKOUPENÍ A KŘESŤANSTVÍ

Proto jsme s ním křtem pohřbeni do smrti, abychom jako Kristus byli vzkříšeni z mrtvých Otcovou slávou, a tak i my chodili v novém životě (Římanům 6:4)


Mnozí si neuvědomují, že křesťan vlastně není "vykoupený". Kdyby v křesťanství šlo jen o vykoupení nebo záchranu z hříchu, nebylo by třeba, aby Ježíš vstal z mrtvých. Jeho smrt na kříži by stačila. Zaplatila za všechny naše hříchy a zaručila úplné usmíření. To je vykoupení, nikoliv křesťanství.

Vykoupení znamená záchranu tím, že za někoho zaplatíš cenu. Když tedy Ježíš zemřel, zaplatil za vykoupení člověka vlastním životem a učinil tak za celé lidstvo, nikoliv pouze za křesťany. Křesťan je tedy výsledkem Kristova vzkříšení, nikoliv Jeho smrti.

Tímto by to mělo být jasnější: když Ježíš visel na kříži, visel na něm v Boží mysli i každý člověk, i ty, protože byl naším zástupcem. Když vykřikl: "Dokonáno jest" a vydal ducha, zemřel jsi v Něm i ty. Haleluja! Ve chvíli kdy vyšel z hrobu, když byl vzkříšen, byl jsi v Něm vzkříšen i ty.

To je ta velká věc, kterou satan nečekal a andělé se jí stále diví, a snaží se do ní nahlédnout: křesťanství je založeno na Ježíšově vzkříšení, a ne na Jeho smrti. Vzkříšení Ježíše Krista ti dalo něco, co daleko přesahuje vykoupení. Uvedlo tě do nového života. Byl jsi vzkříšen spolu s Kristem (Efezským 2:6).

Římanům 10:9 ti říká, že spasení přichází skrze víru ve vzkříšení Pána Ježíše Krista a následné vyznání Jeho panství. Křesťan je tedy ten, kdo se ztotožňuje se vzkříšeným Kristem.

Tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých k novému životu, nemá křesťan žádnou minulost. Proto Bible ve 2. Korintským 5:17 říká: "Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením", to znamená, že je novým druhem, který nikdy předtím neexistoval.

Když se tedy znovu narodíš, nejsi pouze "vykoupen". Jsi plodem Kristova vykupitelského díla. Vykoupení bylo dovršeno Jeho smrtí. Křesťanství vzešlo ze vzkříšení. Haleluja!
VYZNÁNÍ


Jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak jsem i já vzkříšen k novému životu, abych v Něm chodil. Jsem nové stvoření, vědomý si toho, že jsem byl vzkříšen spolu s Kristem, a že jsem spolu s Ním usedl na místo vítězství, moci a panství navěky, ve jménu Ježíš. Amen.


Další studium: 2. Korintským 5:17, Galatským 2:20, Rímskym 10:9-10

1.ročný Biblický plán:1.Ján 5 a Daniel 3 - 4

2.ročný Biblický plán: Ján 17:22-26 a 2.Kronická 9 - 10