Čítanie na dnešný deň:  piatok   25.09. 2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POROZUMENIE BOŽIEHO NAČASOVANIA

Potom mi povedal: Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojim Bohom, boli tvoje slová vyslyšané (Daniel 10:12).


Nachádzame sa vo veľmi špeciálnej dispenzii v Božom kráľovstve. Na základe poznania Slova sme vedení Duchom kráčať v súlade s Jeho plánom a načasovaním.

Napríklad v Danielovi 9 nám Biblia hovorí ako Daniel v čase exilu s Izrealcami, na základe štúdia napísaných textov od proroka Jeremiáša, pochopil Božie načasovanie. Daniel zistil, že v zajatí mali byť Izraeliti po dobu sedemdesiatych rokov a tento čas sa takmer blížil ku koncu. Keďže okolnosti nenaznačovali žiadnu zmenu, Daniel sa pôstom a modlitbou rozhodol vyhľadať Pána, aby tak priviedol Boží program do reality.

Ježiš v záverečných dňoch svojej služby v Izraeli nariekal nad Jeruzelemom, pretože ľudia nepoznali „čas“ svojej návštevy. Pán ktorého očakávali prišiel k nim, ale oni to nevedeli. Mnoho ľudí je dnes takých.

Nech je to pre teba priorita zosúladiť sa s Božou vôľou a načasovaním pre tvoj život. Zanietene študuj Písmo a venuj čas modlitbe. My sme vyslaní Bohom pretlačiť Jeho vôľu na zemi s použitím mena Ježiš a mocou Ducha Svätého.

Avšak ak nepoznáš Božiu vôľu a načasovanie potom sa na zemi udejú veci, ktoré nie sú v tvojom záujme ani v záujme Pána. A tak sa v Duchu musíš modliť za národy, za Božiu Cirkev a takisto služobníkov evanjelia po celom svete. Modli sa akoby kráľovstvo záviselo jedine na tebe, pretože aj závisí. Aleluja!
MODLITBA


Vzácny Otec, ďakujem za sezónu zázrakov a prejavenie tvojich skutkov ako aj za požehnanie ako nikdy predtým, kulminujúce až k vytrhnutiu Cirkvi. Modlím sa za svätých vo svete, ktorí čelia silnému prenasledovaniu a krivde, aby ostlali posilnení a pevne stáli podľa všetkej Božej vôle, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Daniel 9:2 – 4; 1.Petrov 5:8 – 9; 1.Kronická 12:32

1.ročný Biblický plán: Efezským 2:11 – 22 & Izaiáš 15 – 18

2.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 1:1 – 18 & Jeremiáš 43