Čítanie na dnešný deň:  streda   17.08. 2022
 
  Pastor Chris   

SPOZNAJ BOŽÍ ZÁMER

„Lebo my sme Božie [vlastné] dielo (Jeho ručná práca), znovu stvorení v Kristovi Ježišovi [znovuzrodení] na to, aby sme konali tie dobré skutky, ktoré nám Boh predurčil (vopred naplánoval), [aby sme sa uberali cestami, ktoré nám vopred pripravil], aby sme v nich chodili [žili dobrým životom, ktorý nám vopred pripravil, aby sme ho žili].“ (Efezským 2:10, z angl. AMPC)


Ako človek, ktorý sa znovuzrodil, máš svoj život výborne naplánovaný a vopred Bohom pripravený. Chce len to, aby si sa Jeho plánom riadil. Napríklad, manželstvo alebo rodenie detí, hoci sú prirodzenou túžbou a Božím požehnaním, nemusia byť nevyhnutne konkrétnym Božím plánom pre každého (Matúš 19:10 – 12, Izaiáš 56:4, 1. Korintským 7:1 – 40). Aj hlásanie evanjelia je všeobecný Kristov pokyn pre všetkých kresťanov, ale On má konkrétne zámery a môže ti to na určitom mieste alebo v určitom čase zakázať (Skutky 16:6 – 10).

Niektorí ľudia porodili deti, ktoré sa možno nikdy nemali narodiť. Asi ťa to prekvapuje, ale ak by si si dostatočne preštudoval Písmo, pochopil by si to. Niekto by sa mohol spýtať: „Nehovorí sa v Biblii, že deti sú dedičstvom od Pána?“ To je práve jeden z dôvodov, prečo sa potrebuješ od Neho dozvedieť, či dieťa, ktoré chceš priviesť na svet, je od Neho.

Niektoré páry sa Boha nikdy nepýtali: „Máme mať deti?“ Myslia si, že keď sa raz zobrali, tak ich musia mať. No manželstvo nie je nevyhnutne na to, aby sme mali deti – preto je múdre modliť sa a pýtať sa Pána.

Istá pani mala tri deti, ale ešte pred dosiahnutím pätnásteho roku zomreli. Možno sa čuduješ, prečo Boh dovolil, aby prešla takýmto utrpením. Ale otázka, ktorú si nik nepoloží, znie: „Mali sa tie deti vôbec narodiť?“ Prostredníctvom Ducha a Slova sa musíme naučiť, aký je Boží plán a zámer pre náš život a ako podľa neho máme žiť.

Mnohí ľudia robia v živote veci, ktoré nie sú súčasťou Božieho plánu pre nich. Snažia sa žiť svoj život tak, aby vyhoveli druhým ľuďom: berú určité zamestnania, povolania či pozície preto, lebo na nich tí druhí tlačia. Lenže ako vo všetkom, aj v tomto prípade ťa chce Boh viesť. Nemysli si, že bude mlčať, ak Ho o to požiadaš – možno ťa prekvapí, ako rýchlo a jasne k tebe prehovorí a dá ti vedenie, ktoré potrebuješ.

Nikdy netrvaj na tom, čo chceš len ty, spýtaj sa na to Boha. Vtedy vieš byť šťastný ako nikdy predtým a plniť Boží zámer pre svoj život. To je najdôležitejšie – spoznať ten zámer a naplniť ho.
Modlitba


Drahý Otec, prinášať Ti slávu a zjavovať Tvoju spravodlivosť je mojou veľkou radosťou, snahou a prvoradým cieľom na každý deň. Som naplnený poznaním Tvojej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, teším Ťa vo všetkom, keď konám dobré skutky, ktoré si pre mňa vopred pripravil, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 10:7, Skutky 26:16, Kolosenským 4:17

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 2 a Žalmy 107 – 108

2.ročný Biblický plán: Filipským 4:1-7 a Jeremiáš 2