Čítanie z dňa:  1.02.2012
  Pastor Chris   

Posvätený na slávu

„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?“( 1.Korinťanom 6:19).


Chrám Boží je miestom, kde je Božia prítomnosť; tam, kde Boh prebýva vo svojej sláve, moci a majestátnosti. V Starom Zákone táto prítomnosť prebývala v truhle zmluvy, ktorá bola ukrytá v stane vybudovanom Mojžišom. Takto to bolo dovtedy, pokiaľ Šalamún nevybudoval chrám naplnený predmetmi zo striebra a zlata. Tento chrám mal vonkajšie nádvorie, svätyňu a svätyňu svätých. Po vybudovaní bol tento chrám iba budovou, ale stal sa chrámom Božím vtedy, keď bola do vnútra prinesená truhla zmluvy (2.Kronická 5:12-14).

Ale nech je požehnaný Boh; Jeho prítomnosť už viac nie je v chráme učinenom rukami (Skutky 17:24). On teraz prebýva v našich srdciach cez Ducha Svätého. Keď Ježiš zomrel na kríži, Biblia hovorí: „A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali,“ (Matúš 27:51). Toto ukazuje, že Božia prítomnosť opustila chrám urobený človekom.

Teraz, keď si znovuzrodený, stal si sa pripravenou nádobou; nádobou posvätenou Bohu. Ty si sa stal posväteným (oddeleným) Bohu, ako výsledok Jeho vnútornej a zotrvávajúcej prítomnosti. Stal si sa Jeho živým chrámom. 1.Korintským 6:20 hovorí, aby si oslavoval Boha svojím telom a svojím duchom, ktoré oboje sú Božie. Je to tvoja zodpovednosť, aby si zabezpečil, aby On bol oslávený v tebe – Jeho chráme.

Oslavuješ Boha v svojom tele vtedy, keď zakážeš chorobe, nemoci a smrti, aby ničila tvoje telo, pretože tvoje telo je chrámom živého Boha, avšak ty si jeho správcom. Preto jediné činnosti, ktoré môžeš dovoliť v tvojom tele sú tie, ktoré prinášajú česť Pánovi a oslavujú Jeho meno; lebo ty si Jeho posvätenou nádobou slávy.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil posvätenou nádobou Tebe na slávu; žijem, aby som dnes chválil a oslavoval Tvoje meno. Ďakujem Ti, že prebývaš vo mne - v mojom duchu, duši a tele, a tým ma robíš Tvojím svätým chrámom. Môj život je pre Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium

1.Korintským 3:17

1.Korintským 12:27