Čítanie z dňa:  1.02.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Miera viery

Lebo mocou milosti, ktorá mi je daná, hovorím každému medzi vami, aby nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery (Rimanom 12:3).


Apoštol Pavol v tomto verši nehovorí ku každému človeku na svete, ale ku nám, k cirkvi: „...milovaným Božím, povolaným svätým...“ (Rimanom 1:7). Boh udelil každému z nás určitú mieru viery: „...podľa miery viery, ktorú Boh udelil každému človeku.“ Povšimnite si, že nehovorí: nejaká (všeobecná) miera viery, ale hovorí o určitej, jedinečnej miere viery a Boh túto rovnakú mieru viery udelil každému.

Ak by Písmo hovorilo: „Boh udelil každému nejakú mieru viery“, to by mohlo znamenať, že každý z nás má odlišnú mieru viery. Avšak tak to nie je. Je iba jedna miera viery a nám všetkým bola daná táto miera viery, keď sme sa znovu narodili. Ale čo s ňou ty robíš, to je tvoja zodpovednosť. Môžeš sa spýtať: „Ak už mám vieru, ktorú potrebujem, prečo potom Ježiš hovorí v Markovi 11:22: „Majte vieru v Boha?“

Potrebujete si uvedomiť, že Ježišove vyučovania o viere tak, ako ich nachádzame v Matúšovi, Marekovi a Lukášovi, boli hovorené neznovuzrodeným ľuďom, ktorých poznanie bolo založené na zmyslovom vnímaní skutočnosti. Ale ty ako nové stvorenie si narodený zo Slova, s vierou v tvojom duchu. Vieru si obdržal, keď si prijal evanjelium. Tvoja miera viery bola rovnako veľká, ako miera viery, ktorú sme dostali my ostatní. To, čo sa od teba očakáva, je to, že budeš svoju vieru používať a že vyrastie. Tvoja viera sa zväčšuje počúvaním Slova (Rimanom 10:17), ale tvoja viera sa stáva silnejšou tým, keď si ju precvičuješ konaním na základe Slova.

Aby nám dal Pán Ježiš vedieť, čo môžeme urobiť dokonca s najmenším množstvom viery, hovorí: „...Keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam – prejde! Nič vám nebude nemožné“ (Matúš 17:20). Nezmýšľajte o vašej viere tak, že je príliš malá. Nezáleží na tom, za akú malú považuješ svoju vieru, aj ona môže pohnúť horou. Viera, ktorá bola daná tvojmu duchu vtedy, keď si sa znovuzrodil, je dosť mocná na to, aby dokázala nemožné veci. Použi ju k tomu, aby si zmenil svoj svet!
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, skrze ktoré zväčšujem svoju vieru a za situácie, ktorým čelím v živote, cez ktoré je moja viera posilňovaná. Ďakujem Ti, že mi pomáhaš budovať vieru, ktorá premáha svet a ktorá obstojí víťazne v každej situácií, v ktorej sa ocitnem, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Korintským 5:7; Židom 11:1

1-ročný plán: Matúš 22:15-16; 2.Mojžišova 22-23

2-ročný plán: Skutky 5:33-42; Nehemiáš 3-4