Čítanie z dňa:  1.02.2020
  Pastor Chris   

NAŠE SPOLOČENSTVO S BOŽSTVOM

Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom (1.Jánov 1:3).


Aké je to mocné: naše spoločenstvo je s Otcom a Jeho Synom Ježišom Kristom! To je tá najväčšia vec na Kresťanstve – naše spoločenstvo s božstvom. Kristovým účelom bolo vytvoriť spoločníkov podľa Božieho druhu. Ide o špeciálnu triedu bytostí so životom a charakterom Boha a to pre nás znamená možnosť mať spoločenstvo s Ním.

1.Korintským 1:9 hovorí „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ Výsledkom tohto božského spoločenstva je, že čokoľvek patriace Otcovi patrí rovnako aj nám. Aká to je len blaženosť našej jednoty s Pánom! Je to hlbšie ako len asociácia či spolok a dokonca ešte väčšie ako byť v zmluve! On vidím sám seba v nás. Pán nie je nikdy spokojný, pokiaľ my nie sme spokojní. Naša radosť je i Jeho radosť a naopak. Niet divu keď apoštol Pavol napísal Timoteovi „ ... posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2.Timoteovi 2:1). Mali by sme využiť Jeho milosť v našom spoločenstve s Ním.

Potrebujeme vedieť, že Boh nás skutočne miluje, tak mocne, až ťa pričlenil k sebe. Všetko čo sa dotýka teba sa rovnako dotýka aj Jeho. Nepôsobíš mimo Pána ani oddelene od Neho. Buď si toho vedomý. To je dôvod prečo by ťa v živote nemalo nič rozrušiť. Zamysli sa nad tým: ako nám môže niečo chýbať keď sme v tej istej lige s Monarchom celého vesmíru? My sme synovia Boží, dedičia Boží a spoludedičia s Kristom! Sláva Jeho menu naveky!

Naplno využí Jeho lásku vo svojom živote a raduj sa z požehnaného spoločenstva do akého si bol privedený. Kráčaj s Ním, rozprávaj sa s Ním a naplno v Ňom ži. Aleluja!
VYZNANIE


Vzácny Otec, naveky sa teším z tvojho života a prirodzenosti v mojom duchu čo robí možným pre mňa mať spoločenstvo s tebou, Bohom Najvyšším! To je tá najväčšia česť a privilégium kedykoľvek udelené. Som tak vďačný, že si ma urobil neoddeliteľným od seba, aby som opravdu žil pre teba a naplnil moju vôľu a účel pre môj život na tvoju chválu a slávu, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:9; 1.Korintským 6:17; Židom 2:11

1.ročný Biblický plán: Matúš 22:15 – 46 & 2.Mojžišova 22 – 23

2.ročný Biblický plán: Skutky 14:8 – 18 & Jób 34 – 35