Čítanie z dňa:  1.04.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

STAL SI SA OŽIVUJÚCIM DUCHOM

Tak je aj napísané: Adam, prvý človek, stal sa živým tvorom, posledný Adam oživujúcim Duchom. (1. Korintským 15:45)


Ježiš Kristus je posledný Adam. On je darca života. A pretože v tebe žije skrze svojho Ducha a dal ti rovnaký život ako má On, teraz si darcom života i ty.

My zvykneme ľuďom hovoriť, že kresťan nie je obyčajný človek – je jedno s Pánom, má rovnaké poslanie aj cieľ ako On. V Jánovi 10:10 Pán Ježiš vyhlásil: „… ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ Nikoho nenechal na pochybách ohľadom toho, aký je jeho cieľ: Prišiel dať večný život tým, ktorí v Neho uveria. Túto pravdu ešte ďalej potvrdil, keď povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život…“ (Ján 10:27 – 28)

Niet divu, že v našom úvodnom verši Písma je Kristus označený ako oživujúci Duch. Teraz, keď si sa znovuzrodil, si s Ním jedno. V 1. Korintským 6:17 sa píše: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ S Pánom si sa stal jedným duchom – ako je On, tak si aj ty (1. Jánov 4:17). Z toho vyplýva, že si oživujúci duch. Nielenže ti dal podiel na svojom živote, ale urobil ťa aj šíriteľom a sprostredkovateľom večného života.

Zmyslom tvojho života je privádzať stratených k životu spravodlivosti prostredníctvom evanjelia. Z 2. Timotejovi 1:10 sa dozvedáme, že Ježiš Kristus odstránil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť cez evanjelium. Večný život je zjavený prostredníctvom kázania evanjelia. Ty máš slová života. Keď rozprávaš, odhaľuješ Božiu spravodlivosť a spásu.

Ježiš v Jánovi 20:21 povedal: „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ Vyvolil ťa, aby si Boží život priniesol národom. On ťa poslal ako nositeľa svojho evanjelia, aby si stratených priviedol do slobody Božích synov – do slávneho života v Kristovi. Chvála Bohu!
Vyznanie


Ako je Ježiš, tak som aj ja, som oživujúci duch, šíriteľ a sprostredkovateľ večného života a večných skutočností Božieho kráľovstva. Mnohým dnes prinášam radosť, hovorím im evanjelium, ktoré je Božou mocou k tomu, aby premenilo ich životy a voviedlo ich do ich dedičstva v Kristovi. Haleluja!


Rozšírené štúdium: 2. Timotejovi 1:9 – 10; Ján 3:16; 1. Korintským 15:45 – 49 (Študijná Biblia)

1. ročný Biblický plán: Lukáš 9:1 – 17 & Józue 10 – 15

2. ročný Biblický plán: Matúš 26:69 – 75 & 3. Mojžišova 1