Čítanie z dňa:  1.05.2015
  Pastor Chris   

On odmení tvoju vernosť

A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi (1.Korintským 15:58).


Pán Ježiš obšírne vyučoval v evanjeliu Lukáša 12:42 – 40 o dôležitosti vernosti; povedal: „… Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť.“ Keď starostlivo vykonávaš to, čo ti Boh povedal, aby si robil, povýši ťa a pridá ti ďalšie zodpovednosti.

Daniel bol kvôli svojej vernosti uprednostňovaný Dáriom pred všetkými služobníkmi a vládcami ustanovenými nad jeho kráľovstvom (Daniel 6: 1 - 4). Keď sa ostatní služobníci a vládcovia spolčili proti nemu a zámerne hľadali proti nemu zámienku na obžalobu, Biblia hovorí: „…, ale nemohli nájsť nijaký dôvod ani chybu; pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nijaký omyl ani chybu“ (Daniel 6: 4). Bol verný vo všetkých záležitostiach svojho života - bol verný Bohu, kráľovi, svojej práci a svojmu ľudu.

Nezáleží na tom, s akými výzvami sa môžeš stretnúť, keď usilovne slúžiš Pánovi; zostaň verný a poctivý. Nech tebou nič nepohne. Predstav si silu ľudí, ktorí povstali proti nevinnému Danielovi; všetci guvernéri, princovia, radcovia a velitelia! Napokon tajne pripravili nariadenie, aby obvinili Daniela z jeho oddanosti Bohu (Daniel 6:7).

Bez ohľadu na to však Daniel zostal verný. Stále sa päťkrát denne modlil k Pánovi, ako bolo jeho zvykom. Prirodzene tým si zaslúžil brutálny trest a bol hodený do levovej jamy, ale Boh zavrel ústa levov a Daniela vybrali z jamy živého! Tvoja viera Pánovi a tvoja vernosť Jemu ťa vždy urobí víťazom.

Zostávaj vo svojej službe Pánovi usilovný a sústredený. Buď verný. Nikdy si nemysli, že tvoja služba v Božom dome je zbytočná, alebo nemá žiadnu hodnotu. Nespoliehaj sa na človeka, že ťa nejakým spôsobom odmení. Dokonca aj keď sa zdá, že si nik nevšíma to, čo robíš, vždy si pamätaj, že tvoj nebeský Otec vidí všetko, čo robíš a odmení tvoju vernosť.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium, že Ti môžem slúžiť a naplniť určenie, ktoré si pre mňa stvoril! Som pevný, neohrozený a nepohnem sa kvôli okolnostiam, keď Ti usilovne slúžim a dávam celý svoj život do Tvojej služby, lebo viem, že moja práca nie je zbytočná, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovie 22:29; Židom 6:10

1-ročný plán: Lukáš 24:13-35; 2.Samuelova 9-11

2-ročný plán: Marek 6:45-56; 4.Mojžišova 4