Čítanie z dňa:  1.05.2020
  Pastor Chris   

DOKONALOSŤ SRDCA

Amacja mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jóaddán z Jeruzalema. Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, lenže nie celým srdcom (2.Kronická 25:1 – 2).


To čo sme práve čítali v našom hlavnom verši je dosť zaujmavé. Píše sa tam ako Amacja robil čo bolo správne v očiach Hospodina, avšak nie s dokonalým srdcom. Boh neposudzoval správnosť jeho činu, ale dokonalosť srdca. Chovanie Amacja bolo správne, aspoň Boh tak povedal, avšak chýbala mu srdečnosť (kvalita úprimného srdca).

Ďaľší príklad nachádzame pri kráľovi Ásá v Prvej knihe Kráľov kapitola 15. Verš 14 ukazuje trhlinu pri jeho skutkoch, ktorá ale podľa Boha nenaštrbila dokonalosť srdca tohto kráľa. Hovorí sa tam „Hoci výšiny neboli odstránené, Ásovo srdce bolo po všetky dni celkom oddané Hospodinovi.“

Predchádzajúce odseky nám ukazujú dvoch ľudí. Zatiaľ čo chovanie prvého kráľa bolo správne v očiach Boha, jeho srdce nebolo považované za rovnako dokonalé. Potom sme čítali o inom kráľovi, ktorého skutky neboli dokonalé, ale pred Hospodinom si stále zachoval excelentné srdce. Preto vidíme nedokonalé srdce (Amacja) ako číní perfektné skutky, zatiaľ čo dokonalé srdce (Ásá) robí nie až tak dokonalé činy. Hospodin však pozval Abraháma do vyššej kvality dokonalosti keď mu riekol „Choď predo mnou a buď dokonalý!“ (1.Mojžišova 17:1 Roháčkov).

Dokonalosť patrí nám, ktorí sme v Kristovi. Narodil si sa dokonalý na podobu Krista a teda s perfektným srdcom, ktoré produkuje spravodlivosť. On udeľuje dokonalosť srdca (dokonalosť ducha). Uver tomu; vyznaj to a konaj podľa toho. Potrebuješ žiť zo svojho srdca s prejavom cnosti i dokonalosti Krista pred svojím svetom: „Vy ste vyvolená rasa, kráľovské kňažstvo, oddaný národ, [Bohom] vykúpení, špeciálni ľudia, aby ste mohli preukázať nádherné skutky a zobraziť cnosť i dokonalosť Toho, ktorý vás povolal von z temnoty do svojho predivného svetla“ (1.Petrov 2:9 ang AMPC).
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za dokonalosť môjho srdca. Charakter Krista je vo mne a tak môžem prinášať spravodlivosť. Môj život je vyjadrením tvojej slávy i excelentnosti dnes a každý deň, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Kráľ 15:14 Matúš 5:48 (študijná Biblia); 1.Ján 4:17

1.ročný Biblický plán: Lukáš 24:13 – 35 & 2.Samuel 9 - 11

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 2:1 – 11 & Žalm 143 – 144