Čítanie z dňa:  1.06.2020
  Pastor Chris   

JE TO O SLOVÁCH

Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený (Matúš 12:37).


Hlavný dôvod prečo niektorí kresťania nenachádzajú reálne potešenie z duchovnej nádhery a slávy kresťanstva je ten, že nikdy popravde nepochopili dôležitosť reči. Hoci sú dlhú dobu znovuzrodení, väčšina času to bolo pre nich námaha. Niektorí sa nakoniec po dlhých rokoch trápenia vzdali kresťanského život, pretože nepochopili jeho základné princípy. Je to celé o slovách!

V realite nového stvorenia fungujeme práve cez slová. Takýto je duchovný princíp a ten v prvom rade robí našu spásu možnú: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie“ (Rímskym 10:9 – 10).

Naša spása v Panstvo Ježiša sa aktivuje jedine vtedy ak dáme hlas našej viere (vokalizujeme vieru). Spása je začiatok a spúšťač všetkého požehnania v Kristovi. Ak tento princíp pracuje pri spáse, potom bude fungovať aj pri všetkom ostatnom v Kristovi.

Pretože Pán Ježiš hovoril Otcove slová aj v nich žil, počas svojej pozemskej misie predstavoval absolútny úspech. V Jánovi 12:49 povedal „Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť.“ Židom 13:5 – 6 odkazuje na ten istý princíp. Píše sa tam „Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?“

Predošlé riadky naznačujú ako má byť naše vyznania v súlade s Božím Slovom, pretože sme deti Slova. Žijeme podľa slov. Rozpomeň si na Ježišovu reč z úvodu „Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.“ Je to celé o tvojich slovách: správnych slovách vychádzajúcich z tvojich úst.
VYZNANIE


Cez moje zdravé a vierou naplnené slová si vytváram triumfálny život i požehnanú budúcnosť. Formujem svoj život a budúcnosť pre zoradenie sa s Božím cieľom a mojím určením. Pevne a bez zaváhania sa držím viery. Prehlasuje, ja žijem v dokonalom božskom zdraví, nadprirodzenej hojnosti, tvrvalom víťazstve a tiež aj požehnaní, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13; Marek 11:23

1.ročný Biblický plán: Ján 16:17 – 33 & 1.Kronická 7 – 8

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:1 – 10 & Príslovia 28