Čítanie z dňa:  1.06.2022
  Pastor Chris   

DÁŽĎ DUCHA

„Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia.“ (Joel 2:28)


Je veľavravné, že náš tematický verš prirovnáva hnutie Ducha v posledných dňoch k vode: „… vylejem svojho ducha na každého človeka…“ Prorok Izaiáš to vyjadruje podobne: „Až bude na nás vyliaty duch z výsosti…“ (Izaiáš 32:15). Ozeáš zas hovorí: „… jeho príchod je pre nás ako príchod dažďa, jesenného a jarného dažďa, ktorý zvlažuje zem.“ (Ozeáš 6:3)

Aj v Zachariášovi sa píše: „Žiadajte od Hospodina dážď v čas pozdného dažďa jarného, od Hospodina, ktorý činí blesky, a dá im hojný dážď, každému bylinu na poli.“ (Zachariáš 10:1) Duch sa teda má v posledných dňoch vyliať z výsosti ako dážď. V deň Letníc sa tento dážď vylial z neba na Petra a ostatných apoštolov a všetci tam boli naplnení Duchom Svätým: „… a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“ (Skutky 2:4)

Odvtedy hlásali Božie Slovo s odvahou. Jedného dňa, keď Peter kázal v dome rímskeho stotníka Kornélia, Svätý Duch „zostúpil“ na všetkých, ktorí počúvali Slovo (Skutky 10). Padol na nich ako dážď: „Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč.“ (Skutky 10:44)

Takisto v Jánovi 7:38 čítame krásne slová Majstra: „Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.“ Ak si prijal Svätého Ducha, vzťahuje sa to aj na teba. Tak ako Peter, aj ty môžeš ísť v sile Ducha a hovoriť evanjelium ostatným ľuďom – a Svätý Duch na nich zostúpi tak, ako to čítame v Biblii. Reťaze budú pretrhnuté a choroby zmiznú, kliatby budú zrušené a mnohí získajú spasenie. Sláva Bohu!

My sme oblaky plné vody a z nášho vnútra vytekajú rieky živej vody! Cez nás sa na zem leje spravodlivosť a spása, ako sa píše v Biblii: „Roste, nebesá, zhora a z oblakov nech sa leje spravodlivosť, otvor sa, zem, nech sa urodí spása. Spolu s ňou nech vypučí spravodlivosť. Ja, Hospodin, som to všetko stvoril.“ (Izaiáš 45:8)
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za službu Svätého Ducha v mojom živote, z môjho vnútra tečú prúdy živej vody. Som živým prameňom a prinášam život aj ostatným, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ozeáš 10:12, Izaiáš 45:8, Joel 2:23

1.ročný Biblický plán: Ján 16:17-33 a 1.Kronická 7 - 8

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:1-10 a Príslovia 28