Čítanie z dňa:  1.07.2020
  Pastor Chris   

POKRSTENÝ DO KRISTA

Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života (Rímskym 6:3 – 4).


Je dôležité pre nás pochopiť hlavnú myšlienku z dnešného verša „ ... sme pokrstení v Krista Ježiša ...“ Odlišuje sa to od obratu, keď je niekto ponorený do vody za účelom krstu. Krst vodou je symbolický: keď si počas krstu namočený do vody, prehlasuješ tým, že sa identifikuješ s Pánom ako výsledok Jeho smrti a pochovania v našom zastúpení. Následným vynorením z vody napodobňuješ Jeho vzkriesenie.

Pojednávaný predmet v Rímskym 6 však nie je o krste vodou. Verše Písma vyzdvihujú ponorenie sa do Krista a to nastáva okamžite ako Ho človek prehlási za svojho Pána a uverí v Jeho vzkriesenie. Apoštol Pavol v 2.Korintským 5:17 používa pojem „v Kristovi“: „ak je ktokoľvek v Kristovi, je nové stvorenie.“ Zrazu sa staneš jeden s Kristom! Boh ťa vidí v Ježišovi Kristovi. Keď povieme, že sme v Kristovi, nemyslí sa tým niečo uložené vo vnútri; skôr naráža na našu neodľúčiteľnosť od Neho; ostávame spojení s Ním v jednom Duchu (1.Korintským 6:17).

Efezským 5:30 ang KJV hovorí „sme členovia jeho tela, jeho mäsa a jeho kostí.“ Ježiš povedal „Ja som vinič a vy ste ratolesti“ (Ján 15:5), vo význame pochádzať z rovnakého súdku (tej istej triedy). Teraz už vyjadrujeme Krista. Takto by si nielan mal, ale aj musíš uvažovať. 1.Korintským 12:13 ang KJV hovorí „Lebo jednýmn Duchom my všetci sme pokrstení v jedno telo ...“ tým telom je Kristus.

Teraz, keď si už pokrstený do Ježiša Krista, Biblia hovorí aby si podľa toho žil „ ... kráčajte v novote života“ (Rímskym 6:4). Kráčaj smelo. Nemaj absolútne žiaden strach, poznajúc ako ty a Kristus ste spolu jedno. Byť v jednote s Ním znamená, že ťa nič nepremôže, práve naopak budeš sa posúvať napred. Aleluja!
VYZNANIE


Som neodľúčiteľný od Krista, v Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie! Stelesňujem a vyjadrujem Jeho slávu a božskú stránku. Jedinečná neoddeliteľná jednota s Ním ma robí nadprirodzeným, nezlomným voči chorobe, vírusom a infekciám. Bez ohľadu čo príde do mojej cesty, ostávam smelý a navždy bez strachu! Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Skutky 17:28; 1.Korintským 12:13; Galatským 3:27

1.ročný Biblický plán: Skutky 15:22 – 35 & Ester 5 – 7

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 11:10 – 33 & Izaiáš 20