Čítanie z dňa:  1.07.2021
  Pastor Chris   

OZNAČENÝ A ZAPEČATENÝ DUCHOM SVÄTÝM

… Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služobníkov nášho Boha neoznačíme na čelách (Zjavenia 7:3).


Ako uvádza Písmo, po vytrhnutí Cirkvi príde obdobie veľkého súženia obzvlášť v druhej polovici sedemročnej zmluvy podpísanej medzi Izraelom a koalíciou štátov vedených Antikristom, muža bezprávia.

V tom čase Boh pomaže 144-tisíc Židov pre kázanie evanjelia a prípravu ľudí na druhý príchod Krista. Pre túto misiu budú musieť byť označení pečaťou, pretože na zem budú v tom období vyliate rozličné súdy. Okrem tých čo budú mať na svojich čelách znamenie (pečať) od Boha (Zjavenia 9:4), ostatní ľudia vo svete budú vydaní napospas súženiu a utrpeniu. Rovnako bola označená Cirkev počas trvania svojho veku.

Biblia uvádza „V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým” (Efezským 1:13). 2.Korintským 1:2122 takisto hovorí „Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha.” Po prijatí Ducha Svätého si bol zapečatený Bohom. Máš podporu Boha, Jeho autoritu i ochranu.

Takže pre teba nie je podstatné čo sa deje vo svete, odmietni mať strach. Bolo vydané rozhodnutie a to uvádza, odkedy veríš v Ježiša Krista, na rozdiel od ostatných ľudí vo svete, tebe nebude ublížené; ty si oddelený od záhuby. Preto nemiešaj strach so svojou vierou. Kráľovstvo do akého patríš a život aký Boh tebe dal, fungujú výlučne bez strachu.

Znovu rozjímaj nad Jánom 3:16 „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho…” Aleluja
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za poslanie Ducha Svätého, ktorý je zábezpekou získaného vlastníctva skrz ktoré ostávam označený na večnú slávu. Som vďačný, že až do príchodu Ježiša, je mi služba Ducha Svätého k dispozícii na pomoc, vedenie, poradenstvo, posilu a útechu. Dnes a každý deň v živote panujem cez Neho ako šampión, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 1:21-22; Ján 14:16-17

1.ročný Biblický plán: Skutky 15:22-35 a Ester 5 – 7

2.ročný Biblický plán: Lukáš 6:1-11 a 5.Mojžišova 29