Čítanie z dňa:  1.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ŽI PRE KRISTA

Nebo a zem volám dnes za svedkov proti vám: predkladám ti život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo (5.Mojžišova 30:19 BOT).


Niektorým kresťanom prináša úvaha o vytrhnutí tak trochu znepokojenie a to hlavne preto, lebo ostávajú v neistote ohľadom svojej večnej bezpečnosti. Pán nechce od nás žiť v takomto strachu či úzkosti. V skutočnosti, každý znovuzrodený človek môže mať istotu toho, že jeho večnosť je v bezpečí. Avšak je to celé podmienené žitím kresťanského života, žitím v Jeho spravodlivosti až do konca.

Napríklad, ak sa niekto znovuzrodí a neskôr si to rozmyslí s nasledovaním Ježiša, takýto človek bude mať problém, pretože jeho večnosť s Bohom sa ocitne v ohrození. Byť znovuzrodený znamená narodiť sa do Božej prítomnosti; ty žiješ v Božej prítomnosti. On je tvoj Ochranca. Stráži ťa vo svojich rukách a nik nemá schopnosť ťa z nich vytrhnúť, tak o tom hovorí Písmo.

Zároveň ale platí, že život je plný volieb a výberov. Ty si ten kto urobí rozhodnutie kontinuálne žiť pre Pána. Keď nás Boh vedie, predkladá pred nás možnosti a potom nám takisto povie čo si máme vybrať. Netlačí nás do konkrétnej voľby pre akú sa máme rozhodnúť, no zároveň nám vysvetlí následky zlého rozhodnutia.

Čo musíš teda urobiť je žiť podľa Jeho Slova. To je tá najjednoduchšia vec vôbec. Keď si znovuzrodený, žiť pre Krista je tá najviac prirodzená vec aká sa dá urobiť s tvojím novým charakterom v Kristovi. Žiť správne je tak prirodzené pre teba, že musíš byť doslova pokúšaný aby si urobil niečo nedobré. Do toho vstupuje aj služba Ducha Svätého. Duch Svätý ti pomáha žiť kresťanský život. Keď Ho máš vo svojom živote, nikdy sa nemusíš trápiť nad tým, že by si prišiel o svoje smerovanie.

Navyše Biblia uvádza „Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu“ (Júdov 1:24). Ak žiješ pre Pána, slúžiš Mu zanietene s absolútnym presvedčením a On naplní Jeho účel a službu v tvojom živote.
VYZNANIE


Účelne žijem napĺňajúc moju službu a povolanie v Kristovi Ježišovi. Odmietam dovoliť čomukoľvek vziať moju pozornosť preč od Pána a Jeho večného Kráľovstva. Nie som lenivý v cirkevnej službe; ostávam horlivý v duchu, slúžiac Pánovi, aby som mohol dokončiť moju púť s radosťou a naplniť službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša svedčiť evanjelium o milosti Božej. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 2.Petrov 1:5 – 11; 2.Korintským 5:15

1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:35 – 58 & Príslovia 8 – 9

2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 2:10 – 20 & Jeremiáš 18