Čítanie z dňa:  1.11.2011
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Prejdi od „teknon“ na „hiuos“ !

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno“(Ján 1:12).


Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že Boh je otcom všetkých ľudí sveta. Všeobecne povedané je to síce pravda, ale Biblia nám dáva vedieť, že len tí, ktorí prijali Krista sú tými, ktorí sú skutočne splodení Bohom. Grécke slovo pre „synovia“ z úvodného verša je „teknon“, čo znamená splodené dieťa, potomok; syn, ktorý sa narodí skutočným rodičom a je bytosťou rovnakého druhu, ako sú jeho rodičia. Keď sa znovuzrodíte, automaticky sa stávate Božím „teknon“.

Avšak v Písme môžeme nájsť aj iné grécke slovo pre „synovia“. Je to slovo „huios“. Biblia hovorí: „Všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú synovia (huios) Boží.“Každé Božie dieťa je „teknon“, ale nie každý „teknon“ je aj „huios“. Slovo „huios“ opisuje také dieťa, ktoré bolo vychované, aby bolo duchovne pevné; jeho charakter bol úspešne vybudovaný a dieťa sa stalo dospelým. Bolo vytrénované, aby porozumelo svojmu dedičstvu a vedelo ho spravovať. „Huios“ je syn Boží, ktorý bol vytrénovaný a vychovaný, aby vládol. Pre Boha nie je ťažké viesť „huiosa“, pretože je vytrénovaný na to, aby rozumel veciam Božím, počul Boží hlas a porozumel Božím cestám.

Je úžasné byť Božím „teknon“, ale nezostaň tam, veď žiadny rodič nechce, aby jeho dieťa zostalo nedospelé. Boh chce, aby si vyrástol a stal sa silným, teda aby si bol dospelý vo veciach Božích, aby si vyrástol z „teknon“ na „huios“! To je dôvod, prečo ťa láskavo zveril učiteľom a inštruktorom, aby ťa trénovali a vybudovali ťa na duchovného muža: „A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej;“ (Efežanom 4:11-13). Až potom budeš pripravený prevziať svoju funkciu v Božom dome ako dospelý syn.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasné privilégium byť Tvojím synom. Ujímam sa dnes svojej funkcie ako kráľ a vládnem nad životnými okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium

Galaťanom 4:1-5