Čítanie z dňa:  1.11.2013
  Pastor Chris   

Poznanie, ktoré nás robí pánmi nad situáciami

Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti (Kološanom 1:9).


V úvodnom verši sa apoštol Pavol modlil konkrétne za bratov v Kolosách, aby boli naplnení úplným poznaním Božej vôle. Toto bolo Pavlove poznanie Boha, ktoré mal, ktorým žil a ktoré ho urobilo výnimočným a odlišovalo ho medzi apoštolmi. Je to poznanie, ktoré nás robí pánmi nad situáciami. Prevedie ťa víťazne životom.

V Kristovi sme boli ustanovení Bohom, aby sme žili ako víťazi a panovali v živote ako králi. Dôvodom toho, že toto nie je skúsenosťou mnohých je to, že neboli vyučovaní o tom, ako kráčať v poznaní Božej vôle. Rimanom 12:2 nám hovorí o dobrej, prijateľnej a dokonalej Božej vôli: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“

Hlavné je kráčať v dokonalej Božej vôli, ale tá sa vybuduje len zo spoločenstva s Duchom Svätým. Keď máš s Ním spoločenstvo cez modlitbu, štúdium Slova a meditáciu, budeš poznať Jeho dokonalú vôľu, zámer a ciele. Cez tento dôverný vzťah sa Mu staneš viac a viac podobným, zjednotený s Ním v myšlienkach a charaktere.

Keď budeš jednať s úplným a presným poznaním Jeho dokonalej vôle pre svoj život, budeš neprestajne víťazom. Vždy budeš vedieť, čo robiť v každej situácii, všetky tvoje snahy a zdroje budú neprestajne nasmerované správnym smerom, aby si dosiahol správne výsledky. Môžeš poznať dokonalú Božiu vôľu a žiť v nej.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vedieš Tvojím Slovom a Duchom Svätým, aby som poznal a kráčal v Tvojej dokonalej vôli pre mňa. Som naplnený Tvojou múdrosťou, aby som premohol každú prekážku, ktorej budem čeliť a výnimočne konal vo všetkom mojom snažení, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 13:20-21; Efezským 1:15-17

1-ročný plán: Židom 1; Jeremiáš 1-2

2-ročný plán: Ján 9:1-7; 1.Kronická 1