Čítanie z dňa:  1.11.2022
  Pastor Chris   

BOŽSKÉ SPOJENIE

„Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ (1. Korintským 6:17)


My sme s Pánom spojení, sme s Ním jeden duch. Táto jednota bola Božím snom a uskutočnila sa v Kristovi. Zabezpečuje ju Duch Svätý. Ježiš vyhlásil: „Ja a Otec sme jedno.“ (Ján 10:30) A ako mohol byť Ježiš jedno s Otcom? Cez Ducha Svätého. Rovnako je to dnes aj u teba.

Biblia nám v 2. Korintským 6:16 hovorí: „My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ Takže teraz žije Boh v tvojom vnútri a prechádza sa v tebe, si Jeho nádobou.

Niečo podobné vyhlásil Ježiš v Jánovom evanjeliu: „… ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás.“ (Ján 14:20) Znamená to, že ty si v Otcovi v Ježišovi Kristovi a On je v tebe. Toto je Božské spojenie!

Tvoja schopnosť a dostatočnosť je teda z Neho (2. Korintským 3:5). Prostredníctvom Svätého Ducha si napojený na nevyčerpateľnú Božiu moc s neobmedzenými možnosťami a nekonečnou slávou. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie


Som spojený s Bohom, pretože vo mne žije Svätý Duch! Je vo mne, aby mi pomáhal žiť víťazný kresťanský život a uspieť vo všetkom, čo robím, na Otcovu slávu. Prostredníctvom Svätého Ducha každý deň žijem život plný mimoriadnych požehnaní, pretože On vo mne pôsobí, buduje ma a prostredníctvom mňa buduje aj ostatných. Sláva Bohu!


Rozšírené štúdium: Efezským 5:30, Ján 14:16 (študijná Biblia), 1.Korintským 3:16

1.ročný Biblický plán: Židom 1 a Jeremiáš 34 – 35

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 1:1-12 a Ezechiel 32