Čítanie z dňa:  1.12.2014
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Zaoberaj sa Jeho záležitosťami

Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás (Ján 20:21).


Každý z nás má v Kristovi božskú zodpovednosť, aby zobral evanjelium až na koniec sveta. My sme tí, od ktorých sa očakáva, že pre Ježiša Krista získame svet a máme urobiť všetko potrebné pre to, aby sa to stalo. Ježiš povedal v Matúšovi 28:19-20: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].“

Jeho záležitosti musia byť našimi záležitosťami. Mali by sme sa starať o to, o čo sa stará On; inak budú naše životy prázdne. Bez Božieho cieľu je život o ničom. Premýšľaj o tom: boli tu tvoji predkovia, ale už sú mŕtvi; potom prišli ďalší a teraz sú mŕtvi a ten zoznam je nekonečný, až pokiaľ to prišlo k tebe. Takže otázka je: „Čo tu robíš?“ Ježiš povedal: „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?“ (Marek 8:36-37).

Účel tvojho života je veľmi dôležitý; Boží zámer pre tvoj život je v prvom rade to, aby si bol Jeho sprostredkovateľom spasenia a partnerom pri získavaní druhých pre Krista. Buď v tom rozhodný. Ži kvôli tomu. Väčšina ľudí žije svoje životy bez toho, aby objavili, prečo sa narodili; prechádzajú len tak životom a rozmýšľajú len o sebe. Neexistuje horší život než taký, ktorý žije sebecký človek, ktorý rozmýšľa len o sebe.

Tvoje modlitby by nemali byť len o tebe, tvojej rodine, tvojej práci, tvojich potrebách a všetkom, čo sa týka teba. Zaoberaj sa Pánovými záležitosťami a prihováraj sa za stratené duše. Biblia hovorí, že Boh nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu (2.Peter 3:9). Toto sa môže stať len vtedy, ak zaujmeš svoju úlohu ako získavač duší a prímluvca.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si dal zmysel môjmu životu. Moje srdce horí vášňou pre evanjelium. Som oddaný životu, ktorý je zmysluplný, životu, ktorý je zameraný, aby ovplyvňoval druhých mocou Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; 1.Ján 3:8