Čítanie z dňa:  1.12.2015
  Pastor Chris   

Praktizuj svoju lásku k Ježišovi!

Ak ma (naozaj) milujete, budete dodržiavať (poslúchať) moje prikázania (Ján 14:15 rozšírený angl. preklad).


Na ničom inom viac Otcovi nezáleží, ako na tvojej láske k Ježišovi. Všetko vo vesmíre je o Ježišovi. On je stelesnením a plnosťou zjavenia Otcovej lásky! Je korunným klenotom neba a radosťou Otcovho srdca.

Preto musíš Ježiša milovať celým svojím srdcom a rozdúchavať žeravé uhlíky tvojej lásky k Nemu. Nech je tvoja láska a oddanosť k Nemu zjavená v tom, ako hovoríš, v tom, ako konáš a v spôsobe, ako spravuješ svoj život! Vášnivo Ho miluj! Miluj Ho viac ako len v tom, že o Ňom hovoríš a spievaš. Urob Ho stredom svojho záujmu, pretože nič iné neuspokojuje ani neuspokojí.

V našom úvodnom verši Ježiš nepovedal: „Ak ma milujete, spievajte mi“ alebo „...ak ma milujete, uctievajte ma“, ani nepovedal „...ak ma milujete, modlite sa ku mne.“ Povedal: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“ Dôkazom tvojej lásky k Nemu je tvoja podriadenosť Jeho Slovu. Dôkazom tvojej lásky k Nemu je to, že robíš to, čo ti povedal, aby si robil. Takže svoju lásku k Ježišovi prejavuješ tým, že konáš Jeho Slovo.

Otázka je: „Poznáš Jeho Slovo?“ Mal by si poznať Jeho prikázania a dodržovať ich, a preto musíš neustále Slovo študovať a meditovať nad ním. Kolosenským 3:16 hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ Toto je povolanie k poznaniu; k poznaniu Jeho Slova. Hozeáš 6:3 (angl. preklad) hovorí: „Potom budeme poznať ak budeme nasledovať poznanie Pána...“

Preto musí byť tvojím životným štýlom pravé, vrelé spoločenstvo s Ním. Cez toto spoločenstvo bude Duch Svätý zaplavovať tvoje srdce zjavením Ježiša – Živého Slova – aby si mohol poznať a zachovávať Jeho Slovo a tak dokazovať svoju lásku k Nemu.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za dar Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý namiesto mňa zomrel. Je osobou mojej najhlbšej náklonnosti. Je centrom môjho života na veky; radosťou môjho srdca, mojou plnosťou a pokojom a mojím večným potešením! Dnes svedčím, že Ježiš je Pánom môjho života a Jeho Slovo má vládu v mojom živote a to je na Jeho slávu! Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 12:2; Filipským 2:13; 2.Korintským 5:14-15

1-ročný plán: 1.Ján 2:15-3:10; Ezechiel 13-15

2-ročný plán: Ján 16:23-33; 2.Kronická 3-4