Čítanie z dňa:  10.01.2016
  Pastor Chris   

Rasti, dospievaj a maj veci pod kontrolou

Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec (Galatským 4:1-2).


Všimni si, že úvodný verš nehovorí: „Dedič, keď je dieťa“; ale hovorí: „...kým je dedič maloletý...“ Nevzťahuje sa to na dieťa v súvislosti s vekom. Apoštol Pavol tu hovorí o dospelosti. Slovo „dieťa“ je preložené z gréckeho slova „népios“, čo znamená niekoho, kto je dieťaťom mentálne a duchovne; dieťaťom čo sa týka chápania, múdrosti a predovšetkým v komunikácii. Je to niekto, kto nekomunikuje správne.

Po druhé slovo „sluha“ znamená „otrok“. Takže pokiaľ je dedič „népios“ (duchovne nedospelý), nelíši sa od otroka, hoci je vlastníkom celého dedičstva. Bude bitý krízami a nepriaznivými okolnosťami života, až pokiaľ nedospeje a nenaučí sa uplatňovať autoritu nad okolnosťami a negatívnymi silami života.

Áno, Pán Ježiš nás zachránil a urobil nás jedno s Ním. Sme pripojení k Božiemu druhu života. Preniesol nás z temnoty do svojho predivného svetla. Sme dedičmi Božími a spoludedičmi s Kristom (Rimanom 8:17).

Avšak dovtedy, pokým sa tieto a ostatné výsledky Jeho zástupnej smrti v náš prospech nestanú naším súčasným vedomím, dovtedy budeme žiť v živote ako obete. Galatským 4:3 hovorí: „Tak aj my: keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu.“ Aké je to smutné! Toto sa deje len „népios“. Božia vôľa je, aby si žil každý deň víťazne mocou Ducha Svätého.

Niet divu, že Pán hovorí: „...ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista...“ Chce, aby si dospel a aby si tak mohol skrotiť okolnosti a uplatňovať autoritu nad satanom, chorobou, porážkou, hriechom, chudobou a všetkými skutkami temnoty. Chce, aby si prevzal kontrolu nad svojím životom a okolnosťami, prostredníctvom Jeho Slova; to je Jeho vôľa a milosť pre tvoj život. Takže rasti a maj veci pod kontrolou!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma vyučuješ, buduješ, posilňuješ a trénuješ v spravodlivosti, aby som žil víťazne a v autorite nad živlami tohto sveta, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené čítanie: Efezským 4:11-14; Galatským 4:6-7

1-ročný plán: Matúš 8:1-27; 1.Mojžišova 25-26

2-ročný plán: Skutky 8:1-13; Ester 1-2