Čítanie z dňa:  10.06.2014
  Pastor Chris   

Princíp spasenia

„...Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie“ (Rimanom 10:9-10).


Tento verš nám objasňuje základný princíp spasenia. Uznanie a vyznanie Ježiša Krista ako Pána je Bohom ustanovený spôsob, ako prijať spasenie. Takto sa človek znovuzrodí a prijme Boží život. Mnohí sú dnes stále ako Nikodém, ktorý prišiel v noci k Ježišovi a spýtal sa: „Ako sa človek môže narodiť, keď je starý?“ (Ján 3:4). Ježiš porozumel jeho rozpakom a odpovedal: „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.“

Jedna vec je vedieť, že sa ľudia musia znovuzrodiť a iná vec je vedieť, ako sa znovunarodiť. Pán Ježiš to vysvetlil takto: „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch“ (Ján 3:6). Je to prirodzený fakt, že telo reprodukuje telo, ale Ježiš vzal Nikodéma na vyššiu úroveň, keď povedal, že Duch, ktorý je Duchom Božím, tiež reprodukuje duchov. Biblia opisuje Boha ako Otca duchov (Židom 12:9) a každý, kto sa znovuzrodil, narodil sa z Ducha; jeho duch je znovustvorený Duchom Svätým. Takže ako sa niekto môže narodiť z Ducha? Ty pochádzaš z Ducha cez Slovo evanjelia – cez Božie Slovo (1.Peter 1:23).

O tomto čítame v našom úvodnom verši. Ak uveríš vo svojom srdci, že Ježiš za teba zomrel a že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych cez svojho Ducha a vyznáš svojimi ústami, že je tvojím Pánom, si spasený. Toto Slovo spasenia, ktoré je takto prijaté do srdca, prináša večný život. Preto srdcom človek verí na spravodlivosť a ústami vyznáva na spasenie (Rimanom 10:10).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju veľkú lásku ku mne a Tvoju milosť, ktorá ma obklopuje ako štít! Ďakujem Ti za výhody plynúce zo spasenia a za život spravodlivosti, ktorý si do mňa vložil kvôli víťaznej Kristovej obeti. Kráčam v realite môjho nového života v Kristovi a som si plne vedomý, že som ospravedlnený vierou a mám pokoj s Bohom, cez Pána Ježiša Krista. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 13:5; 2.Korintským 4:13

1-ročný plán: Skutky 2:1-21; 2.Kronická 5-7

2-ročný plán: 2.Korintským 1:12-24; Kazateľ 11-12