Čítanie z dňa:  10.09.2016
  Pastor Chris   

Pohni sa od „verenia“ k viere

... na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili (1.Peter 2:24).


Niektorí kresťania sa ocitajú v konflikte medzi tým, čo hovorí Slovo a medzi ich aktuálnou skúsenosťou. Napríklad čítali a verili nášmu úvodnému veršu, avšak bojovali s jednou chorobou za druhou a teraz sa pýtajú: „Čo som mal urobiť, čo som neurobil?“

Jedna dáma sa ma pýtala podobnú otázku, odvolávajúc sa na 2.Korintským 8:9, kde sa hovorí, že Ježiš sa stal chudobným, aby sme sa my mohli stať bohatými. Potom sa opýtala: „Ak je toto pravda, ako to, že je tak veľa kresťanov stále chudobných?“ Chcela vedieť, čo by sa malo urobiť, aby sa toto Písmo stalo v ich životoch skutočným.

Toto musíš vedieť: keď si sa znovuzrodil, bol si privedený do života absolútnej prosperity, absolútneho zdravia, sily a víťazstva; už to bolo urobené. Či si to užívaš alebo nie, to je tvoja zodpovednosť. Biblia hovorí: „...pracujte na svojom spasení...“ (Filipským 2:12), čo znamená, že musíš žiť Slovo spasenia. Konaj podľa Slova. V kresťanstve konáme Slovo. Sme činiteľmi Slova. Musíš si pre seba Slovo zosobniť a podľa toho konať.

Ty si ten, kto robí vo svojom živote Slovo reálnym. Ty si ten, kto si má podmaniť okolnosti okolo seba. Ty si ten, kto má potlačiť sily, ktoré prichádzajú proti tebe a symptómy, ktoré sa ťa snažia napadnúť. Ty si ten, kto má požívať Slovo, aby spôsobil zmeny.

Veci sa nezmenia sami od seba. Nezmenia sa preto, lebo „veríš“. „Verenie“ nestačí. Aby si uskutočnil zmenu v nejakej oblasti svojho života, musíš prejsť od „verenia“ k viere! Musíš bojovať dobrý boj viery. Boj viery je vtedy, keď vedome žiješ podľa Božieho Slova bez ohľadu na okolnosti okolo teba a bez ohľadu na to, čo ti hovoria zmysly. Je to vtedy, keď trváš na Slove a držíš ho ako jedinú skutočnosť.
Vyznanie


Keď meditujem nad Slovom a žijem v Slove, zažívam pravdivosť Božieho Slova! Robím pokrok a okolnosti sa poddávajú pravdivosti Božieho Slova na moje dobré. Božie Slovo má v mojom živote prednosť a neprestajne produkuje vo mne to, čo hovorí, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Židom 10:23; Židom 11:1

1-ročný plán: 2.Korintským 10; Príslovia 27-28

2-ročný plán: 2.Tesalonickým 3:1-10; Jeremiáš 28