Čítanie z dňa:  11.04.2022
  Pastor Chris   

OBLAK PLNÝ VODY

„Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.“ (Izaiáš 45,8)


Júda vo svojom liste apeluje na Boží ľud, aby horlivo bojoval za vieru a proti útokom falošných učiteľov. Vo 4. verši svojej inšpiratívnej epištoly vysvetľuje, že by sme mali smelo a odhodlane brániť pravdu, keďže niektorí bezbožní ľudia sa nenápadne vkradli do cirkvi. Sú to ľudia, ktorí prekrúcajú posolstvo o Božej milosti, aby ospravedlnili svoje nemorálne správanie, a tí, ktorí sa zriekli Ježiša Krista a popreli Ho ako najvyššiu autoritu a Pána.

Všimni si, čo sa o týchto ľuďoch hovorí v 11. – 12. verši: „Beda im! Lebo šli Kainovou cestou, dali sa strhnúť do Balámovho bludu za odmenu a Kórachovou vzburou zahynuli. Sú poškvrnou našich hodov lásky; keď s vami bez bázne spoločne hodujú, sami seba pasú. Sú oblakmi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými s koreňmi.“ (Júda 1:11 – 12) Sú nazvaní „oblakmi bez vody, ktorými vietor sem-tam točí; jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými s koreňmi“! (Júda 1:12)

Ako však Pán nazýva nás? Najprv sa pozrime do Izaiáša 61:3: „… aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.“ Sme stromy spravodlivosti, ktoré prinášajú ovocie spravodlivosti.

A každý z nás je podľa Biblie aj oblakom – sme oblaky slávy, oblaky plné vody. To je veľmi významné, pretože v Jánovi 7:38 sa píše: „Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.“ My sme pramene živej vody. Z tvojho oblaku prší na zem spravodlivosť a spasenie. Ako oblak plný vody vylievaš na zem spravodlivosť a spasenie, presne ako sa píše v našom tematickom verši.
Modlitba


Drahý Otec, som oblak plný vody a neustále sa napĺňam Svätým Duchom, slúžiac v duchu; spievam a v srdci hudiem melódie Pánovi. Z môjho vnútra prúdia bublajúce pramene živej vody, v mene Ježiš zo mňa prší spravodlivosť, spasenie, uzdravenie, prosperita a víťazstvo. Amen.


ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM: Ján 4:14; Izaiáš 45:8

1.ročný Biblický plán: Lukáš 12:49-59 a Sudcovia 10 – 11

2.ročný Biblický plán: Rímskym 9:14-25 a Žalmy 118