Čítanie z dňa:  11.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VERNOSŤ V SLUŽBE

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom (Kolosenským 3:23).


Každý jeden z nás je povolaný naplniť unikátnu rolu v Kristovi. My všetci máme rôznorodé zadanie aké sme dostali od Boha. Rovnako to platilo aj v Biblických časoch. Niektoré z tých zadaní môžu byť väčšie, prípadne ďalekosiahlejšie než tie ostatné. To aký výkon podáš v tom svojom zadaní sa posudzuje podľa tvojej vernosti. Pán ťa posúdi a odmení na základe tvojej vernosti v službe za úlohy aké si dostal ty a nie ktoré dostal niekto iný.

Pamätaj, Hospodin je ten kto udeľuje schopnosť vykonať akúkoľvek úlohu. Ak ti dal zadanie urobiť viac ako niekto iný, nepovažuje ťa za väčšieho človeka. Je to o výbere a umiestnení. Preto záleží na tom, aby si bol usilovný pri vykonávaní toho čo ti bolo zadané.

Príslovie 22:29 hovorí „Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov; nebude slúžiť u obyčajných ľudí.“ Zober si do srdca Božie napomenutie z nášho úvodného verša; čokoľvek robíš, rob tak srdečne ako by si robil pre Pána a nie pre ľudí.

Ak by si mal slúžiť Pánovi tak ako človeku, nech už získaš akékoľvek ocenenie vedz, že to nepresiahne tento svet. Preto keď ti Pán v Jeho kráľovstve zadá akúkoľvek úlohu, koanj s radosťou, vášňou a vo viere k Pánovi. Precvičuj to a budeš užasnutý nad demonštráciou Jeho milosti v tvojom živote. Amen.
MODLITBA


Vzácny Otče, ďakujem za česť a privilégium naplniť zámer v službe ako verný pracovník a služobník evanjelia milosti. Všetky veci robím pre teba, prinášam tak neobyčajné výsledky na tvoju slávu, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Kronická 31:20 – 21; Efezským 6:5 – 9; Kolosenským 3:17

1.ročný Biblický plán: Rímskym 12:17 – 13:1 – 14 & Žalm 89

2.ročný Biblický plán: Filipským 1:23 – 30 & Izaiáš 62