Čítanie z dňa:  11.11.2011
  Pastor Chris   

Tvoj súčasný stav

„V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete“(1.Ján 4:17).


Apoštol Pavol nám vo Filipanom 2:7(rozšírený preklad) zjavuje postavenie Ježiša Krista v čase, keď bol fyzicky prítomný na zemi pred Jeho smrťou, pohrebom a vzkriesením. Vysvetľuje, že „...vyzliekol sa zo všetkých privilégií a oprávnenej dôstojnosti, prijal podobu sluhu (otroka) a takto sa stal podobný ľuďom a narodil sa ako ľudská bytosť“ (angl.). Ježiš nepôsobil v Jeho sláve, keď chodil po zemi, a predsa Jeho život bol nekonečný prúd zázrakov. Premenil vodu na víno, kráčal po vode, rozmnožoval chlieb, aby nakŕmil hladných, otváral oči slepých, uzdravoval chromých a malomocných. Uzdravoval všetky druhy chorôb, vyháňal démonov a dokonca kriesil mŕtvych, aby znovu žili.

Zázraky, ktoré vykonal, boli také udivujúce, že Jeho učeníci úctivo poznamenali, keď utíšil rozbúrené more: „Aký druh človeka je toto? Ešte aj vodám a vetru prikazuje a poslúchajú ho!“(Lukáš 8:25). Ježiš bol skutočne zázrakom, keďže jeho život bol dennodenným prejavom nadprirodzena. Keď si všimneme náš úvodný verš, tak nám ukazuje niečo veľmi zvláštne, keď hovorí: „Aký je On, takí sme aj my v tomto svete“. Všimni si, že nehovorí: „Aký bol On, takí sme aj my v tomto svete“. Miesto „bol“ je tam „je“, a to hovorí o Ježišovom súčasnom stave, nie o tom, keď kráčal po uliciach Galilei, Kafarnaumu alebo Samárie.

Áno, zomrel a bol pochovaný; to všetko urobil za nás a miesto nás. Ale na tretí deň Ho Boh cez Ducha Svätého vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu. Efežanom 1:20-21 hovorí, že bol posadený po Božej pravici v nebeských oblastiach, vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci a panstvá a nad každé meno menované nielen v tomto veku, ale aj v tom, ktorý príde. Naša podoba tak nie je s Kristom, ktorý bol mŕtvy – aj keď už aj to by bolo úžasné, ale náš výzor, teda to, koho obrazom sme sa stali a koho podobu nosíme, je oslávený Kristus!

Ak Kristus bez svojej slávy kráčal slávne po zemi, o čo úžasnejšie je to teraz, keď bol vzkriesený z mŕtvych do vzkrieseného života. A ty si presne rovnaký ako je teraz Pán, hoci aj žiješ tu na zemi. Biblia hovorí, že Ježiš je odbleskom, jasom Božej slávy, obrazom Jeho podstaty (Židom 1:3). To znamená, že ak Ježiš je zjavením Božej slávy, tak ty si tak isto zjavením Božej slávy. Toto je tvoj súčasný stav, tvoje súčasné postavenie. Kráčaj v svetle tejto pravdy dnes a navždy.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za moc, ktorú si mi udelil ako Kristovmu spoludedičovi, keď si ma posadil spolu s Ním vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci a panstvá a nad každé meno, ktoré je menované nielen v tomto, ale aj v budúcom svete. Radujem sa z tohto úžasného požehnania v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium

Efežanom 1:22-23