Čítanie z dňa:  12.05.2015
  Pastor Chris   

Robte učeníkmi národy!

Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy … (Matúš 28: 19).


V našej službe vyučujeme Božie Slovo po celom svete a používame všetky dostupné médiá a platformy tak, aby Boží ľudia mohli objaviť svoje dedičstvo v Kristovi a kráčať v ňom. Musia vedieť, čo majú, čím sú a musia poznať moc, ktorá im je dostupná, aby spôsobili zmeny pre víťazný život v tomto svete. Náš úvodný verš oznamuje Pánove poverenie, aby sme išli a učili všetky národy. V podstate chce, aby sme „robili v národoch študentov“; aby sme ich učili, ako žiť. Aké úžasné povolanie!

Slovo „národy“ je grécke slovo "ethnos", čo znamená skupinu ľudí so spoločnými záujmami. Napríklad skupina právnikov je "ethnos" alebo "národ" právnikov. Takže ak si právnik, Pán ťa poslal do tohto sveta, aby si robil študentov zo svojich priateľov právnikov; aby si ich učil, ako žiť kráľovský život. Do akejkoľvek skupiny alebo profesie patríš, si tam preto, aby si robil zmenu.

Boh vložil do tvojho ducha svoju dokonalosť a Jeho múdrosť ti je dostupná na to, aby ťa sprevádzala, keď budeš viesť iných v nadprirodzenom živote. Ty si ten, ktorý im prináša riešenie. Halleluja! Preto musíš skúmať a študovať Božie Slovo; skúmaj duchovné oblasti, pretože si bol povolaný na to, aby si pomáhal iným, aby videli vyšší život v Kristovi a žili v ňom. Bol si povolaný na to, aby si im pomohol uvidieť, ako majú byť úspešní pred Bohom.

Biblia hovorí: „...zákutia zeme sú plné dúpät násilia" (Žalm 74: 20). Kdekoľvek je Božie svetlo stlmené, tam víťazí zlo; tam uskutočňujú démoni svoje aktivity. Ale keď príde evanjelium, príde svetlo a ľudia začínajú žiť ináč. Avšak pokiaľ Božie svetlo nezasvieti v tvojom „ethnose“, tento národ bude dúpäťom násilia - domom zloby a nenávisti. Ty si v svojom okolí zrkadlom Jeho slávy; Jeho svetlo musí svietiť a zlikvidovať temnotu.
Vyznanie


Som poverený na to, aby som niesol posolstvo Kristovho evanjelia a Slovo spravodlivosti je ako oheň, ktorý horí v mojich kostiach! Rozširujem Jeho svetlo a prejavujem v mojom okolí život Krista a Jeho prirodzenosť! Takže temnota a všetky aktivity toho zlého sú v mojom "ethnose" rozptýlené, keď rozširujem všade Jeho slávu! Halleluja!


Rozšírené čítanie: Galatským 2: 20; Rimanom 1: 16

1-ročný plán: Ján 6:1-24; 1.Kráľov 9

2-ročný plán: Marek 9:38-50; 4.Mojžišova 15