Čítanie z dňa:  12.06.2016
  Pastor Chris   

Stráž si svoje srdce

Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce (1.Samuelova 16:7).


Jedného dňa prorok Samuel išiel do domu Jesseho, aby pomazal jedného zo synov Jesseho, aby sa stal kráľom Izraela. Hneď ako uvidel Eliába, Jesseho prvého syna, povedal: „...hľa Pánov pomazaný je pred Ním“ a chcel pomazať Eliába za kráľa. Ale Boh Samuela zastavil a povedal: „...tohto som zavrhol...“ Boh nepovedal: „Nevyvolil som si ho“; ak by to bol povedal, to by bolo celkom v poriadku, pretože On mal právo vybrať si, koho chce za kráľa.

Avšak povedal: „Tohto som zavrhol,“ čo znamená, že považoval Eliába za nevhodného. Boh musel vidieť niečo v jeho srdci, čo ho robilo neschopným byť kráľom; ani ostatní jeho bratia tiež neboli vybratí. Poslali po Dávida, ktorý v tom čase dohliadal na otcove ovce, a len čo prišiel, Boh povedal: „Samuel vstaň a pomaž ho, to je on.“ Čo Boh videl v Dávidovi? Prečo ho Boh chcel?

Odpoveď je v Božom nevšednom svedectve o Dávidovi v Skutkoch 13:22. Povedal: „...Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude konať všetko po mojej vôli.“ Dávid bol človekom, ktorého srdce bolo podľa Boha. Niektoré jeho skutky neboli dokonalé, ale jeho srdce bolo dokonalé k Bohu. Tvoje srdce je tak dôležité pre Boha, to je miesto, kde sa usiluje konať. Povedal: „Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!“ (Príslovie 23:26). Musíš si strážiť svoje srdce a slúžiť Bohu s dokonalým srdcom.

Dokonalé srdce je to, ktoré hľadá Boh a chce, aby sa Mu vždy páčilo; srdce, ktoré je podľa Jeho Slova. Tvoj postoj k Bohu a služba Jemu musí byť inšpirovaná Jeho láskou a musí odrážať Jeho lásku. Takže skúmaj sám seba neprestajne Slovom a buď si istý, že v tvojom srdci nie sú žiadne korene horkosti, zlomyseľnosti alebo hnevu.
Modlitba


Ďakujem Ti Pane, že mi dávaš Tvoje Slovo. Tvoje Slovo je pravda, ktorá posväcuje moje srdce a robí ho dokonalým smerom k Tebe. Keď meditujem o Slove a prehlasujem ho, budujem to môj charakter a môj život je premieňaný zo slávy do slávy, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Kronická 16:9; Príslovia 4:23

1-ročný plán: Skutky 3; 2.Kronická 12-15

2-ročný plán: 2.Korintským 2:8-17; Pieseň Šalamúnova 3-4