Čítanie z dňa:  12.08.2021
  Pastor Chris   

DEŇ SPÁSY

Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! (2.Korintským 6:2).


Viac než kedykoľvek predtým horí v srdciach Božích ľudí túžba kázať evanjelium. Rovnako sa dá vo svete vycítiť hlad, ktorý je v srdciach mužov a žien po spáse. Rozpomeň si na slová Ježiša v Skutkoch 1:8 „ ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“

Teraz sa nachádzame v tomto období! Sme vybavení s mocou byť účinní pri získavaní duší. Posolstvo je dostupné pre všetkých a každý jeden môže dať svoje srdce Kristovi, pretože teraz je ten akceptovateľný čas! Ježiš to nazval „ ... prípustný (prijateľný) rok Pána“ (Lukáš 4:19 ang KJV). Výstižne to dosvedčuje aj náš verš z úvodu: „ ... teraz je vítaný čas; hľa, dnes je deň spásy.“ Toto je deň spásy. Sláva Bohu!

Avšak tento prijateľný čas sa raz skončí a začne sa súd. Ježiš priniesol akceptovateľný čas; v deň odplaty sa vráti naspäť. V tejto chvíli, ale pracujeme spolu s Bohom v príhodnom čase, prinášame mužov a ženy k spáse (2.Korintským 6:1).

Pomôž ľuďom okolo seba prijať spásu cez Božiu moc pracujúcu v tebe v tejto hodine Jeho milosti. Dostaň evanjelium k strateným, beznádejným, uboleným a skrúšeného srdca vo svojom svete aj mimo neho. Maj na pamäti, že čas je krátky; preto oslavuj Boha tým, že si horlivý a účinný s privádzaním duší do Krista.
MODLITBA


Duch Pánov je nado mnou a pomazal ma kázať evanjelium biednym; poslal ma uzdravovať zlomené srdcia, kázať vyslobodenie zajatým a prinavrátenie zraku slepým, oslobodiť každého kto je doráňaný. Ďakujem drahý Pane, že ma počítaš za hodného byť spolupracovníkom spolu s Tebou pri záchrane duší, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 49:7-9; Židom 3:7-8

1.ročný Biblický plán: Rímskym 12:17 – 13:1-14 a Žalmy 89

2.ročný Biblický plán: Lukáš 15:1-10 a Sudcovia 19