Čítanie z dňa:  13.01.2022
  Pastor Chris   

PARTNERY S NÍM SKRZ MODLITBU

Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu (1.Timoteovi 2:1-4).


Odlišné druhy modlitieb zmienené v našom otvárajúcom texte zahŕňajú všetky modlitby aké sa máš modliť za ostatných ľudí. Hovorí „ ... Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí ...“ Slovo „prosby“ pramení z gréckeho „deēsis“ čo odkazuje na petíciu respektíve konkrétnu požiadavku. Vo všeobecnosti sa za petíciu pokladá formálne napísaná prosba alebo žiadosť s právnym nárokom. Preto v týchto prosbách máme predkladať požiadavky na právnom základe ustanovenia evanjelia.

Ďalšie v poradí sú „modlitby“ a to je z gréckeho slova „proseuchē“ čo znamená „ponúkať modlitby.“ „Proseuchē“ je odvodené od iného gréckeho slova „proseuchomai“ čo znamená „modliť sa k Bohu v uctievaní.“ Boh chce, aby sme ponúkali modlitby chvál, prehlasovaním požehnania na všetkých ľudí.

Ďalej na zozname vidíme „príhovory“ tento krát ide o grécke slovo „enteuxis“ odvodené od „entugchanō“ čo znamená mať diskusiu, niečo také ako rozhovor. Môžeš rozprávať štýlom ako keď poznáš toho človeka s ktorým máš reč a prednesieš svoj prípad.

Niečo podobné ako keď Biblia hovorí v Izaiášovi 43:25-26 „Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Pripomeň mi to a súďme sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý!“ Pán hovorí „poďme hájiť spolu.“ Inými slovami „Poďme argumentovať spolu“ tak ako sa to robí na súde. Presne to robíš keď sa prihováraš, prednášaš svoj prípad.

A na záver máme „vzdávanie vďaky“ z gréckeho slova „Eucharistia.“ S týmto druhom modlitby vyjadruješ svoju vďačnosti k Pánovi za to čo vykonal a ešte stále robí v životoch ľudí po celom svete. Boh nás potrebuje ako partnerov v modlitbe spolu s Ním. Jeho túžbou je mať všetkých ľudí spasených a dostať do poznania pravdy.

Nech ťa tvoje vedomie evanjelia popudí k modlitbám a príhovorom za hriešnikov, za stratených ako aj za celé národy. Modli sa, aby mnoho viac ľudí mohlo prijať spásu a žili pre Pána. Postaraj sa nech tvoja častá modlitba sa uberá týmto štýlom; to potrebuješ spraviť.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za Tvoju lásku a veľkú milosť ako si prejavil v Ježišovi Kristovi. Tvojou túžbou je mať všetkých ľudí spasených a dostať do poznania pravdy. Preto sa dnes modlím za stratených, aby počuli a prijali posolstvo s ktorým si nás poslal ako služobníkov a oči ich chápania boli osvietené na rozoznanie pravdy, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 2:1-4 (študijná Biblia); Filipským 4:6-7; Skutky 1:14

1.ročný Biblický plán: Matúš 10:1-23 a 1.Mojžišova 31 – 33

2.ročný Biblický plán: Skutky 9:1-9 a Ester 7 – 8