Čítanie z dňa:  13.03.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Boh sa v tebe „prechádza“!

Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom (2. Korintským 6:16).


Starostlivé čítanie úvodného verša ukazuje, že Boh skutočne žije v tvojom fyzickom tele. Hovorí: „...A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa...“ Všimni si, ako Boh zvolil slová; On povedal: „Prebývať budem v nich“, znamená to doslovne: usadiť sa v nich! Hovorí sa tu o tom, že v tebe si ustanoví hlavný stan, ústredie, veliteľstvo. Chcel by som však, aby ste si obzvlášť všimli frázu „prechádzať sa (kráčať) v nich“. Je to grécke slovo „emperipateo“ a znamená obchádzať, prechádzať.

Význam slova je takýto: chodiť hore-dole, obchádzať hranice pozemku, majetku ako majiteľ, ktorý robí dozor. Popisuje úradnú osobu, ktorá je určená na stráženie hraníc a ktorá ich obchádza hore-dole, aby kontrolovala, či niečo nie je v neporiadku, aby opravila alebo vymenila každú poškodenú časť alebo oznamovala akýkoľvek problém. Inak povedané, Boh cez Ducha Svätého takto dohliada v tebe!

Otázka znie: Ak sa takto prechádza, dohliada v tebe, kde sú hranice? Samozrejme, že tvoje telo! Jeho práca prechádzania sa kontroly v tebe je to, aby sa uistil, že všetko, čo bolo v neporiadku v tvojom tele je napravené. Ak to potrebuje obnovu, tak to obnoví. Hallelujah! On dohliada v tvojom tele na to, aby ho udržiaval v dokonalom stave, to je časťou Jeho práce a služby v tvojom živote. Možno sa spýtaš: „Ale prečo som potom s takomto stave, keď Duch Svätý slúži vo mne? Prečo je moje telo tak ničené chorobou?“ Odpoveď je jednoduchá; je to preto, lebo si mu nedal voľnosť na to, aby pôsobil v tvojom živote, neaktivoval si Jeho moc v svojom živote. Môžeš dnes aktivovať túto moc vierou v Slovo Božie a hovorenie v iných jazykoch.

Začni žiť vo vedomí toho, že Duch Svätý s celou Jeho mocou býva v tebe, preto sa nijakej chorobe ani nemoci nemôže dariť v tvojom tele, ktoré je Jeho chrámom. Jeho prítomnosť v tebe a okolo teba ťa kryje pred všetkou zlobou toho zlého.
Modlitba


Ďakujem Ti, požehnaný Otec za to, že ma dnes požehnávaš svojím Slovom a Duchom Svätým. Mocou prebývajúcej a stálej prítomnosti Ducha Svätého v mojom živote som napĺňaný nadprirodzenou schopnosťou a múdrosťou, aby som dnes a navždy žil triumfálne nad každou situáciou, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium 1.Ján 4:4 Ján 14:16-17

1-ročný plán čítania Biblie Marek 15:21-47 4.Mojžišova 34-36

2-ročný plán čítania Biblie Skutky 27:9-20 Žalm 74