Čítanie z dňa:  13.03.2022
  Pastor Chris   

VYZNÁNÍ JEHO PANSTVÍ

Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha (Jan 1:10-13).


Na tomto světě je dnes mnoho lidí, kteří, slyšeli o Ježíši a uvěřili v Něj, ale nikdy vědomě neprohlásili svými ústy, že On je Pán jejich života a v důsledku toho nejsou zachráněni. Věřit nestačí. Bible říká, že i démoni věří a třesou se: „Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Chceš však poznat, ó nerozumný člověče, že víra bez skutků je neúčinná?“ (Jakubův 2:19-20).

V Římanům 10:9-10 nám Bible ukazuje biblický způsob, jak získat spasení. Říká: „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně.“ To je ten způsob! Je to třeba promluvit ústy a tak ustanovit Ježíše svým Pánem. Je to skrze toto vyznání, jak se hříšník okamžitě stane spaseným a spravedlivým.

Při kázání a sdílení evangelia, věnuj svůj čas těm, kteří to ještě nepochopili, důkladně jim to vysvětli. Spasení je zdarma a bylo dáno k dispozici všem lidem díky Ježíši Kristu, Stává se ale prožívanou zkušeností pouze v životech těch, kteří vyznají svými ústy, že Ježíš je Pán nad jejich životy.

Jan říká ve svém evangeliu - Jan 1:12 - stejnou věc: „Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.“ Haleluja! Krista jsi přijal do svého srdce vyznáním víry. Když jsi učinil toto prohlášení, Kristus se do tebe, podle Římanům 10:9-10, nastěhoval, stal ses v „dobré víře“ (bona fide) novým stvořením – synem nebo dcerou Boží – s Jeho životem a přirozeností ve svém duchu. Není divu, že 1. Janova epištola 3:1 říká: „Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi...“ Sláva Bohu!
MODLITBA


Ježíš naplnil spravedlivé požadavky práva, a tím získal spasení pro celé lidstvo. Proto se dnes modlím za hříšníky po celém světě, aby jejich srdce byla otevřena k porozumění evangelia, aby ze srdce vyznali svou víru v Ježíše Krista, a to, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Tímto způsobem jsou okamžitě uvedeni do nového života v Kristu, v Ježíšově jménu. Amen.


DALŠÍ STUDIUM: Římanům 10:8, Jan 3:5-7

1.ročný Biblický plán: Marek 15:21-47 a 4.Mojžišova 34 - 36

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:9-20 a Žalmy 74