Čítanie z dňa:  13.03.2022
  Pastor Chris   

AUTORITA NAD VŠETKOU MOCOU NEPRIATEĽA

Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí (Lukáš 10:19)


Na slovo „moc“ je v hornom verši odkázané dvakrát. Nejde pritom o rovnakú vec. V prvej referencii je napísané „Hľa dal som vám moc“ tento preklad vychádza z gréckeho slova „exousia“ čo znamená autoritu. V druhom prípade je to zas iné grécke slovo a síce „dunamis“ čo znamená moc, schopnosť alebo „robiť.“ Ježiš nám dal absolútnu autoritu nad mocou, schopnosťami či konaním nepriateľa.

Medzi autoritou a schopnosťou spočíva rozdiel. Zoberme si ako príklad prezidenta tvoje krajiny. Vo svojej osobnej kapacite nedokáže vzdorovať vojsku vlastnej krajiny. Stojí však za ním autorita štátu! Keď uplatní ten najvyšší rozkaz a kontrolu nad svojimi vojenskými zložkami či armádou, tie musia vyhovieť povelu prezidenta krajiny!

So všetkými vojenskými zbraňami, komplet celé ozbrojené sily stoja za príkazom prezidenta: keď on vydá pokyn, je im nariadené poslúchať. Vojsko má moc, váhu a vybavenie, ale prezident disponuje autoritou a práve tá všetko mení.

Nie je podstatné akú veľkú moc či silu nepriateľ ovláda prípadne dokáže nadobudnúť; v Ježišovi Kristovi si nad ním dostal autoritu. Biblia hovorí ako Jeho meno „Je vysoko nad všetkými ostatnými vládami a autoritami i mocnosťami či silami ako aj nad každým zvrchovanými titulom používaným buď v tomto veku, alebo vo veku čo bude nasledovať“ (Efezským 1:21 z ang WNT). Hallelujah!

Keď tento istý Ježiš hovorí „nič ti neublíži“ bude lepšie aby si tomu uveril a konal podľa toho. Prečítaj si čo nám hovorí v 1.Jánov 4:4 „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ To je skvelá správa!

Nie je to žiadne prekvapenie keď žalmista vyznal „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?“ (Žalm 27:1). V tomto živote sa nemáš čoho báť. Každý deň kraľuj a panuj v mene Ježiš. Halelujah!
VYZNANIE


Moja autorita v Kristovi je dokonalá a absolútna. Žiadne zlo, démoni ba ani temnota jej nedokážu vzdorovať! Som posadený s Kristom, vysoko a ďaleko nad kniežatstvami a mocnosťami ako aj všetkým čo je spojené so satanom. Ja kraľujem a panujem nad okolnosťami. Haleluja.


Rozšírené štúdium: Matúš 28:18-20, Filipským 2:9-10, Efezským 2:6

1.ročný Biblický plán: Marek 15:21-47 a 4.Mojžišova 34 – 36

2.ročný Biblický plán: Matúš 22:23-33 a 2.Mojžišova 22