Čítanie z dňa:  13.06.2017
  Pastor Chris   

POZRI SA NA SVOJ POŽEHNANÝ ŽIVOT V KRISTOVI

V posledné dni - hovorí Boh - vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny (Skutky 2:17).


Peter v našom nosnom verši zopakoval slová proroka Joela z kapitoly 3. Všimni si ako prorok nepovedal „Boh ukáže vašim mládencom videnia“ miesto toho Božie Slovo cez proroka komunikuje „vaši mládenci budú vídať videnia ...“ Odlišuje sa to od toho keď nám Boh nadprirodzene udelí videnia a zjavenia, reality Ducha, ktoré On sam odhalí. Mali by sme vedome s našim duchom vidieť videnia. Je to časť požehnania, ktoré máme ako Cirkev zažiť v týchto posledných dňoch.

Dokonca môžeš precvičovať ako vidíš videnia svojho požehnaného života v Kristovi; videnia triumfálneho a víťazného života ako aj kráčanie v láske, sile a spravodlivosti Krista. Ak videnia strachu, smrti, choroby, chudoby a zlyhania prichádzajú k tebe tak ich odmietni. Okamžite prepni svoju myseľ na skutočnosti Božieho Slova a znovu zaostri; preprogramuj a nastav seba pre to správne videnie.

Keď takýmto spôsobom precvičuješ, budeš užasnutý nad tým čo Boh robí v tvojom živote. V skutočnosti je veľmi zaujmavé poznamenať, že potom ako si sa znovuzrodil, je to jedna z prých vecí, v akej ťa Hospodin vytrénuje. 2. Korintským 5:17 hovorí „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Slovo „hľa“ pochádza z gréckeho „idou“ a je taktiež príbuzné hebrejskému slovu „kazar“ čo znamená pozerať sa a vidieť s očami proroka.

Duch cez apoštola Pavla chce, aby teraz ako znovuzrodený si mal to správne videnie o tom kto si v Kristovi: pozeraj na svoj nový život. Vnímaj sa ako úspech. Pozeraj na to ako prosperuješ, kráčaš v zdraví, sile a víťazstve! Uzri aký si spravodlivý, svätý, zdokonalený a milovaný Pánom. Pozeraj na seba ako na nositeľa a žiaru Božej slávy, ktorá rozdáva Jeho milosť, súciť a dobrotu v tvojom svete.
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem lebo si mi ukázal ako mám seba správne nasmerovať pre väčšiu slávu. Povstávam nad obmedzenia mysele a zmyslov, aby som uvidel moju blaženosť v Kristovi a všetko čím si ma v Ňom urobil a udelil mi. Vidím slávu, spravodlivosť, celistvosť a požehnania na celej ceste, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Joel 2:27 – 3:2; Efezským 1:17 – 19

1.ročný Biblický plán: Skutky 4:1 – 31; 2. Kronická 16 – 19

2.ročný Biblický plán: Lukáš 1:26 – 38; Deuteronómium 11