Čítanie z dňa:  13.06.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

DVA ASPEKTY ŽIVOTA V KRISTOVI

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Ján 3:16)


Existujú dva aspekty ohľadne života v Kristovi: legálny (právny) a vitálny (životný, životodarný). Tieto dve hľadiská sú obsiahnuté v našom úvodnom verši. Legálny aspekt sa vzťahuje na všetko, kým sme, čo máme a čo môžeme robiť, ako aj na naše postavenie, hodnosť a autoritu, ktorú sme v Kristovi dostali.

Čítali sme, že Boh dal svojho Syna a že nikto z tých, čo v Neho uveria, nezahynie. To je právne vyhlásenie. V druhej časti verša sa nachádza to, čo získaš, keď v Neho uveríš – „večný život“. Vlastniť večný život predstavuje druhú časť, teda vitálny aspekt života v Kristovi.

Tento vitálny aspekt života v Kristovi odkazuje na všetko, čo Duch Svätý urobil a stále robí cez Božie slovo v našom duchu, duši i tele. Buduje nás na obraz Krista a Otca. Vitálny aspekt sa aktivuje cez tvoje vyznanie, čo znamená, že funguje len vtedy, keď to potvrdíš slovami.

Legálny aspekt, na druhej strane, nám dáva autoritu. Prijímaš Božie slovo a konáš v súlade s ním, lebo vieš, čo ti patrí, kto si a aké je tvoje dedičstvo v Kristovi.

Bez pochopenia uvedených dvoch hľadísk môže dôjsť k ich pomiešaniu, ako sa to stalo mnohým ľuďom. Neboli schopní rozlíšiť medzi legálnym a vitálnym aspektom, a preto nedokážu správne aplikovať Slovo.

Napríklad, dokonalé nebeské zdravie ti už patrí, nie je to niečo, o čo potrebuješ zápasiť v modlitbe a „prehlasovať za svoje“. Z právneho hľadiska to už tvoje je. Nie je to u Boha alebo diabla. Stane sa však tvojou životnou skúsenosťou cez osobné vyznávanie Božieho slova. Chvála Pánovi!
MODLITBA


Drahý Otče, ťažím zo všetkého, čo si pre mňa urobil následkom zástupnej smrti Ježiša, a prijímam výhody Jeho slávneho zmŕtvychvstania v mojom živote, ako aj všetko, čo z toho pre mňa vyplýva. Som zdravý, plný života, prosperujem a víťazím každý deň, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 10:9 – 10; Filemonovi 1:6

1. ročný Biblický plán: Skutky 4:1 – 31 & 2. Kronická 16 – 19

2. ročný Biblický plán: Lukáš 1:26 – 38 & 5. Mojžišova 11