Čítanie z dňa:  13.07.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

HORLIVÝ KONAŤ DOBRO

V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať (Galatským 6:9).


Dnes stretávame ľudí, ktorí sa rozhodli nebyť viac milí a nápomocní k ostatným. Prečo? Mali nedobrý zážitok, prípadne videli iných ľudí ako im bolo ublížené a ostali využití pri ich snahe niekomu inému pomôcť.

Naša spoločnosť sa stáva viac a viac krutá až tak, kedy veľa ľudí nepozná zľutovanie. Veľa rokov dozadu, keď si šoféroval a videl ako sa niekomu pokazilo pri ceste auto, bolo celkom bežné zastať a rýchlo ponúknuť svoju pomoc. Avšak pre veľa zla v dnešnom svete, mohých ľudí viac trápi nebezpečenstvo spájané s pomocou cudziemu človeku. Toto všetko je zapríčinené zlom.

Zlo zatvrdlo srdcia mnohých ľudí. Aj by chceli pomôcť, ale nechcú skončiť ako obeť. Ako vidíš nikdy sa nesmieš vzdať činiť dobro. Nepreukazuj neochotu pomôcť, lebo v tebe spočíva sila čo ďaleko prevýši všetky sily zla spočítané dohromady.

Väčší je On, ktorý je v tebe ako ten čo je vo svete. Neostal si bez pomoci. Uvažuj o Ježišovi: služobník Veľkňaza Ho prišiel zatknúť pričom Biblia uvádza „Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť na Neho, a vyjdúc riekol im: Koho hľadáte?“ (Ján 18:4). Odpovedali „Ježiša Nazaretského“ na čo im On odvetil „Ja som“ (Ján 18:5). Okamžite došlo na vypustenie Božej moci a všetci padli pod tou silou! Prečo sa tak stalo?

Len krátko predtým v Matúšovom evanjeliu 26 sa Ježiš modlil v Getsemanskej záhrade a moc Ducha Svätého prúdila cez Jeho celé bytie. Keď povedal „Ja som“ to slov vyšlo von v plnej sile. Ježiš neostal prázdny. To isté platí aj o tebe. Tvoje slová sú naplnené so silou, lebo v sebe nosíš božský element.

To čo potrebuješ je napomenutie od Ducha z Efezským 5:18 „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ Keď si naplnený s Duchom nikdy sa nemusíš trápiť nad tým ako ostaneš využitý pri snahe pomôcť.

Predtým ako vykročíš von z domu a pustíš sa do každodenných aktivít, naplň sa s Duchom Svätým! On ťa bude sprevádzať a viesť cez všetky dobré veci aké vložil do tvojho srdca na vykonanie. Nik nebude schopný ublížiť ti ani ťa odstrašiť. Chválme Boha!
MODLITBA


Drahý Pane, ďakujem za moje požehnanie a urobenie ma požehnaním aby som v každej situácii mal všetko to čo potrebujem pre dobré dielo. Nikdy nie som unavený z konania dobrého. Ostávam sprevádzaný Duchom, aby som aj naďalej bol požehnaním pre môj svet, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Galatským 6:9 – 10; Židom 13:16; Príslovia 3:27 – 28

1.ročný Biblický plán: Skutky 21:17 – 37 – 22:1- 21 & Jób 32 – 35

2.ročný Biblický plán: Lukáš 8:26 – 39 & Józue 9