Čítanie z dňa:  13.08.2012
  Pastor Chris   

Nezameriavaj sa na problémy

„Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov, tvoja pravica ma zachráni“ (Žalm 138:7).


Príliš veľa ľudí sa zameriava na životné výzvy a problémy, ktorým čelia; neprestajne premýšľajú nad veľkosťou problémov a nad ťažkosťami, ktoré z toho vyplývajú. Výsledkom toho je to, že ľutujú to, čo sa stalo včera a boja sa toho, čo príde zajtra; toto je stav, ktorý ich okráda o šťastný dnešok. Ich najlepším spoločníkom sú neustále ich problémy.

Ale Slovo nám v Jozuovi 1:8 hovorí: Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Pán tu dáva inštrukcie Józuovi (a to isté platí dnes aj pre teba), aby meditoval nad Slovom Božím a nie nad svojimi problémami. Než by si mal premárniť svoj drahocenný čas bedákaním nad problémom, zameraj sa na Božiu moc a na účinnosť Jeho Slova, pretože ony sú schopné preniesť ťa cez všetky problémy a spôsobiť zmeny v situácii, v ktorej sa nachádzaš.

Ježiš sa v Matúšovi 6:27 spýtal: „A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? Niektorí ľudia si dokonca myslia, že je moderné trápiť sa nad niečím a byť ustarostený. Ak sa práve teraz nad niečím netrápia, tak cítia, že niečo nie je v poriadku; potrebujú byť ustarostení, lebo vtedy majú pocit, že žijú. Ak by nemali nič na trápenie, tak budú pomáhať iným byť ustarostení. Aký biedny spôsob života!

Uč sa zvaľovať všetky svoje starosti na Pána a odmietni byť ustarosteným. Keď ti príde do cesty nejaký vážny problém, ktorý sa pokúša stiahnuť tvoju pozornosť a prinútiť ťa byť ustarosteným, konaj podľa Slova. Filipským 4:6-7 hovorí: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Keď si ustarostený, nič to nezmení na tvojej situácii, len to skratuje Božiu moc a robí to tvoju vieru neefektívnou. A tak sa odmietni starostiť. Namiesto toho stráv čas v spoločenstve s Pánom; premýšľaj o Jeho láske, dobrote, milosrdenstve a vľúdnosti a On dokončí všetko, čo sa ťa týka.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma miluješ a láskavo sa o mňa staráš. Uvoľňujem miesto pre Tvoj pokoj, aby dnes strážil moje srdce a odmietam úzkosti, starosti a stres a vyhlasujem, že žijem v radosti a odpočinku, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Petrov 5:7; Matúš 11:28-30

1-ročný plán: Rímskym 15:5-13; Žalmy 94-98

2-ročný plán: Filipským 2:12-18; Izaiáš 64