Čítanie z dňa:  13.08.2018
  Pastor Chris   

NAŽIVE V JEHO SFÉRE ŽIVOTA

Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi (Rímskym 6:11).


V našom úvodnom verši apoštol Pavol cez Ducha urobil smelé vyhlásenie o tom ako sme mŕtvi hriechu, ale živí Bohu. Je tomu tak, lebo v zmysle zákona, keď Ježiš zomrel ty si zomrel v Ňom, ale to ešte nie je všetko: keď Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, ty si bol takisto vzkriesený spolu s Ním ako nový človek. Toto je právna stránka; avšak keď si znovuzrodený všetko z toho sa stalo vitálnym zážitkom; do teba bol vložený život a prirodzenosť Boha. V duchu si ožil.

Teraz keď si znovuzrodený, ostávaš prebudený k realitám Božieho Kráľovstva; Jeho sféra života. Efezským 2:1 ang KJV hovorí „A vás ktorí ste boli mŕtvi v hriechu a prestúpeniach On oživil.“ Tu sa nejedná o sľub; stalo sa tak v duchu! Odkedy si živý Bohu a On je reálny pre teba, dokážeš počuť a poznať Jeho hlas; môžeš rozoznať Jeho myšlienky, Jeho vôľu a kráčať v Jeho božskom určení (osude) pre svoj život.

Nezregenerovaný človek, teda neKresťan, nie je živý Bohu; on nie je prebudený k realitám nebeskej sféry. Ostáva odcudzený od života Hospodina a žije beznádejne v úplnej tme; duchovné reality znamenajú pre neho len akúsi hlúposť: „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať“ (1.Korintským 2:14). Keď napríklad rozprávame o počutí Božieho hlasu, nekresťaň uvažuje ako je taká vec vôbec možná! Narodenie z panny a ostatné duchovné reality sú pre takého človeka záhadami.

Avšak to neplatí o tebe Ty rozumieš realitám Božieho Kráľovstva; poznáš veci Boha, pretože žiješ v Jeho sfére života. Nedivme sa keď Ježiš povedal v Lukášovi 8:10 „ … Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva ...“ Neexistuje duchovná realita akú nedokážeš pohopiť, pretože Božie svetlo žiari v tvojom duchu; Jeho Slovo pracuje v tebe. Si nažive k Jeho spravodlivosti, múdrosti a milosti! Patrí ti rada a sprevádzanie z vnútra, pretože si jeden s Ním (1.Korintským 6:17). Chválme Boha!
VYZNANIE


Som živý Bohu, k Jeho múdrosti, spravodlivosti, láske a milosti; Jeho Duch pracuje vo mne dokonca aj teraz a spôsobuje aby som poznal a mal hlbší a plnší náhľad do tajomstiev a záhad Kráľovstva. Oči môjho chápania sú osvietené k realitám a pravde evanjelia, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:7 – 10; Matúš 13:10 – 11

1.ročný Biblický plán: Rímskym 15:5 – 13 & Žalm 94 – 98

2.ročný Biblický plán: Filipským 2:12 – 18 & Izaiáš 64