Čítanie z dňa:  13.08.2019
  Pastor Chris   

CHRÁNI ŤA OD PÁDU

Tomu však, ktorý vás môže zachrániť od pádu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu: jedinému múdremu Bohu, nášmu Spasiteľovi v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, sláva, veleba, sila a moc pred všetkými vekmi aj teraz i na všetky veky! Amen (Júdov 1:24 – 25).


Niektorí kresťania spievajú určité piesne, ktoré mrhajú ich vierou a nevyjadrujú realitu nášho nového charakteru. Napríklad niekto si spieva „Ježiš ma miluje a ja Jeho tiež, zakaždým ako padnem On ma pozdvihne.“ To je nebiblické; znie to síce pekne a nádherne, ale nevyjadruje to naše miesto v Kristovi a dedičstvo v Ňom.

Biblia nehovorí ako nás Ježiš pozdvihne zakaždým keď padneme. Miesto toho hovorí „On je schopný uchrániť nás od pádu“ a to je viac vznešené. Keď žiješ s mentalitou ako často padáš a On príde a zodvihne ťa, budeš naďalej padať a očakávať zodvihnutie. To ale nie je Jeho služba. Tá spočíva v ochrane pred pádom. Keď Mu uveríš ako je schoný uchrániť ťa pred pádom, nikdy nepadneš. Sláva Bohu!

On je skala ktorá pevne a bezpečne drží teba; robí to z nasledujúceho dôvodu: pre bezchybné uvedenie do prítomnosti Jeho slávy a radosti. Nech je požehnaný Hospodin! Často vyhlasuj „Pán je schopný ochrániť ma pred pádom.“ Ide o vyjadrenie viery, tvojej viery s ohľadom na dielo vykúpenia, a tá je perfektná pri ponímaním večnosti.

Existuje ďalšia časť Písma kde sa Duch zmieňuje o podobnej myšlienke cez apoštola Petra – 2. Petrov 1:1 – 10. Na tomto mieste Duch podčiarkuje niekoľko bodov účinku a faktorov pre duchovnú efektivitu kresťana. Študuj kompletnú referenciu. Verš 10 hovorí „ … ak tieto veci urobíš, nikdy nespadneš“ (ang NIV). Aké je to len utešujúce a uisťujúce!

My nie sme z tých čo stúpajú a padajú, ale vždy silno stojíme. Efezským 6:14 hovorí „Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, ...“ Maj vedomie o tom ako na svojej ceste viery ostaneš navždy pevne a odvážne stáť za evanjeliom. Žiaden z tvojich krokov sa nepošmykne, lebo Pán je tvoja skala i obrana. Uchováva ťa cez Jeho Slovo. Drží ťa v bezpečí a mimo pádu až do Jeho návratu. Aleluja!
MODLITBA


Drahý nebeský Otče, ďakujem za veľkú lásku s ktorou ma miluješ. Podopieraš ma pravou rukou tvojej spravodlivosti aby som nikdy nezakopol ani nepadol. Žiaden z mojich krokov sa nepošmykne, lebo ja kráčam v tvojom Slove a podľa Ducha, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 30:21; Kolosenským 1:21 – 23; 2. Petrov 1:5 – 10

1.ročný Biblický plán: Rímskym 15:5 – 13 & Žalm 94 – 98

2.ročný Biblický plán: Lukáš 15:20 – 32 & Sudcovia 21