Čítanie z dňa:  13.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ODSTRIHNI VPLYV SATANA

Obkľúčili ma všetky národy; ale ja ich odrazím v mene Hospodinovom (Žalm 118:10).


V originálnom hebrejskom texte nenájdeme použitie budúceho času (odrazím ich). Anglický preklad NIV podobne ako niekoľko ďaľších prekladov to podáva o niečo presnejšie hovoriac „Obkľúčili ma všetky národy, ale v mene Pána ich odstrihujem.“ Ako vidíme nie je tam použitý budúci čas „odstrihnem ich.“

Dávid urobil v Duchu prehlásenia dokonca ešte predtým ako s mečom zničil svojich nepriateľov. Najskôr ich musel zničiť so slovami. To je podstatné, pretože nám to ukazuje ako máme pojednávať s nepriateľom. Ty potrebuješ odrezať vplyv satana nad národmi, lídrami i vládami vo svete. Robíš tak s modlitbou za národy a lídrov.

Dávid bol dôrazný s frázou „odstrihnúť / odrezať“ pretože niekedy je to potrebné povedať aj niekoľkokrát. Keď počujeme o vojnách, pandémiách, nebezpečí, ekonomickom úpadku atď pritom si všímame ako satan využíva takéto situácie s cieľom držať ľudí v strachu a zavádza národy, vtedy potrebujeme zakročiť. Podobne ako Dávid, aj my odstrihávame vplyv satana.

Keď zbadáš besnenie nepriateľa ako doslova zajal národy v rôznej forme, neostaň ticho; odstrihni jeho vplyv so svojou modlitbou a vierou naplnenými slovami. Biblia hovorí „Kde je slová kráľa, tam je sila ...“ (Kazateľ 8:4 ang KJV) a my sme kráľovskí kňazi pred Bohom (Zjavenia 1:6).

Dokonca i teraz s autoritou akú sme dostali v mene Ježiš preber svoje miesto a odstrihni kniežatstvá, mocnosti a panovníkov temnoty tohto sveta ako aj duchovnú zlobu na vysokých miestach. Vyžeň ich zo svojej domácnosti, školy, vlády i verejných miest. Cvháľme Hospodina!
MODLITBA


Vzácny Otče, ďakujem za autoritu v mene Ježiš s ktorou víťazím nad satanom a jeho kohoratami. Touto istou autoritou odstrihávam kniežatstvá a mocnosti, panovníkov temnoty tohto sveta ako aj duchovnú zlobu na vysokých miestach od každého sektora, eštablišmentu a iných aspektov vlády v mojom národe, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 118:10 – 12; Efezským 6:12; Marek 16:17

1.ročný Biblický plán: Rímskym 15:5 – 13 & Žalm 94 – 98

2.ročný Biblický plán: Filipským 2:12 – 18 & Izaiáš 64