Čítanie z dňa:  13.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

V ŇOM SI DOKONALÝ A KOMPLETNÝ

Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste mohli stáť ako dokonalí a kompletní vo všetkej vôli Božej (Kolosenským 4:12 ang KJV).


Dvojica slov z horného verša „dokonalí“ a „kompletní“ môže byť použitá aj v zámene. Inými slovami „dokonalí“ môže byť vymenené za „kompletní“ a zas naopak.

„Dokonalý“ na tomto mieste znamená silno stáť; bez pohnutia. Takisto to znamená „ byť dospelý“; prísť do stavu dokonalosti či dospelosti; „byť urastený.“ Je to miesto plnosti; plnosti poznania, múdrosti a vedomosti; plnosť Ducha. Aleluja!

A tak Epafras sa cez Ducha modlil za Kolosenských kresťanov, aby prišli na takéto miesto dospelosti, kde by stáli silno, kompletne a dokonale v Kristovi. Boh to chce v tvojom živote. On ťa chce mať za plne zrelého kresťana, dospelého čo robí Božie veci.

O čo viac duchovne dospeješ o to viac môžeš naplniť Boží sen pre svoj život. Urči si pre seba cieľ duchovného rastu. Povedz sám sebe „Budem rásť; prídem na miesto dospelosti, kde uvažujem len duchovne, uvažujem v Kristovi ako dospelý a ostávam plný Božieho Slova“ pusti sa do toho a dosiahni to.

Efezským 4:12 – 13 ang KJV hovorí ako Boh dal Cirkvi dary pre službu na takýto účel: „ ... pre zdokonalenie svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža perfektného, k miere veku plnosti Kristovej.“

Ak by pre nás nebolo možné dosiahnuť mieru plnosti Kristovej, Boh by nás neposielal ísť za tým. Taký je Jeho sen. Preto choď do toho s nenasýteným hladom, študuj a rozjímaj na Slove a oddaj sa k službe Ducha Svätého.
VYZNANIE


V Kristovi prebýva všetka plnosť Božstva telesne a ja som v Ňom kompletný, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. V Kristovi žijem nadprirodzený život celkom stabilne, nepohnuto a ostávam zriadený vo viere pritom ako trvalo kráčam vo svetle Slova. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Efezským 4:14 – 15; Židom 5:14

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 12:1 – 21 & Kazateľ 3 – 5

2.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 1:8 – 14 & Jeremiáš 31