Čítanie z dňa:  14.03.2020
  Pastor Chris   

POKRAČUJÚCA PREMENA

A obliekli sa do nového [duchovného človeka], ktorý je [vždy v procese] obnovy a modelovania do [plnšieho a viac dokonalého poznania] na podobu (obraz) Stvoriteľa (Kolosenským 3:10 ang AMPC).


Slovo „obnovy“ použité v hornom verši je pôvodne preložené od slovesa „Anakainoo“ (grécky) v preklade ide o zmenu kvality teda obnovenie a zlepšienia vlastného stavu. O niečo podobný je aj význam kľúčového slova „premieňa“ v 2.Korintským 3:18 „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“

Slovo „premieňa“ v preklade po grécky znie „metamorphoo“ teda premena stavu, formy, druhu, kvality alebo slávy. Ide o pretrvávajúcu transformáciu. Ako k tomu prichádza? Poznaním, plnej a konkrétnej vedomosti (grécky: „epignosis“). Nejedná sa len o všeobecné poznanie alebo vzdialené poznatky, ale tie čo sa vzťahujú a dotýkajú už špecificky poznaného. Ty si obnovený v plnom poznaní Boha, ktoré získavaš pri meditácii a zjavením.

Pri type „epignosis“ sa stávaš presne tým čo poznáš. Udelené poznanie transformuje tvoj život. Ako do seba dostávaš Božie Slovo, tvoj duch bude následne obnovený, občerstvený, naleštený; jednoducho povedané budeš žiariť viac a viac! To je dôvod prečo musíš nechať Božie Slove bohato prebývať v sebe. Čím viac Ho (Hospodina) poznáš, o to viac slávy, milosti, múdrosti a efektívnosti Ducha sa manifestuje a navýši v tvojom živote.

Pán Ježiš povedal v Jánovi 6:63 „Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.“ Jedine Božie Slovo dokáže mať dopad, premeniť, osvietiť a velebiť ľudského ducha.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za poznanie Slova i transformáciu s tým spojenú prináša do môjho ducha. Vždy keď sa zamýšľam nad Slovom, moje srdce a myseľ sú otvorené k plnému, hlbokému a osobnému vzťahu s ním. Rastiem v milosti a tvoja sláva, moc, nádhera i dokonalosť sa pravidelne prejavujú vo mne a cez mňa, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 1:17; Rímskym 12:2 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Marek 16:1 – 20 & 5.Mojžišova 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Skutky 27:21 – 31 & Žalm 75 - 77