Čítanie z dňa:  14.04.2020
  Pastor Chris   

TEN NAJVÄČŠÍ PRÍBEH VÔBEC ROZPOVEDANÝ

že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia (2.Korintským 5:19).


V Cirkvi nachádzame veľa veriacich, ktorí naozaj nerozumejú evanjeliu Ježiša Krista. Nemôže sa predsa stať, že chápaš evanjeliu a neostaneš nadchnutý či pohnutý jeho pravdivosťou. Nejedná sa o domnienku; takisto to nie je akási rozprávka; evanjelium je reálne a vznešené.

Zamysli sa na moment: Ježiš Kristus prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov. Boh v ľudskom tele prišiel do tohto sveta prebrať miesto hriešneho človeka. Ježiša pribili na kríž, pochovali, ale On vstal z mŕtvych a dnes je nažive. Všetko čo na kríži dokázal bolo určené pre celý svet.

Keď Ježiš zomrel na kríži, my sme zomreli v Ňom. Keď bol pochovaný, my sme boli pochovaní v Ňom. Keď Ho Boh vzkriesil, my sme boli vzkriesení spoločne s Ním. Pretože On dnes žije, my takisto žijeme. Aký je to úžasný príbeh! Ten (Ježiš), ktorý nepoznal hriech stal sa hriechom za nás, aby sme sa my mohli stať Božou spravodlivosťou v Ňom (Kristovi)!

Náš otvárajúci verš hovorí „že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“ Som mocne pohnutý touto pravdou evanjelia! Zatiaľ čo sme boli ešte mŕtvi a odstavení od Božieho života, teraz žijeme v Kristovi. Aká je to nádej! Aké silné posolstvo! Nič lepšie na svete neexistuje. Ide o ten najväčší príbeh aký bol kedy rozpovedaný. Je to tak čerstvé ako zajtrajší deň!

Uvažuj na chvíľu, lebo toto je evanjelium na aké sa Abrahám, Izák a Jákob s Patriarchami tešili! Ide o rovnaké evanjelium v akom Mojžiš, Dávid a všetci proroci spomínali a prorokovali o Kristovi. Takéto evanjelium sme uvítali až sa stalo reálne pre nášho ducha. Aké je to len úžasné! Je to nekonečná pieseň, večný prúd blaženosti. Ja dokážem pozerať a uvažovať jedine cez Jeho lásku a oči!

Keď rozmýšľam o Ježišovi a o tom čo pre nás urobil ako aj o tom čo znamená evanjelium, ostávam pohnutý povedať celému svetu. A čo ty? Pridáš sa k rozposlaniu spásonosné posolstvo do končín zeme?
MODLITBA


Drahý Otec, aké nádherné posolstvo nachádzame v evanjeliu! Cez toto milostivé a úžasné evanjelium, dobrá správa Kristovej spásy a vyslobodenie z večnej smrti rozducháva vieru v srdciach mnohých ľudí a spása sa tak hemží! Dnes dochádza k vytrhnutiu mnohých ľudí z čelustí záhuby a ich preneseniu do Kráľovstva tvojho milovaného Syna, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:10 – 13; Rímskym 1:16 – 17 (študijná Biblia); 1.Timoteovi 1:15

1.ročný Biblický plán: Lukáš 14:1 – 24 & Sudcovia 17 – 18

2.ročný Biblický plán: Rímskym 10:11 – 21 & Žalm 119:65 – 80