Čítanie z dňa:  14.05.2022
  Pastor Chris   

POZNAŤ HO ZNAMENÁ MILOVAŤ HO

„… aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti…“ (Filipským 3:10)


Všimni si, čo apoštol Pavol povedal v úvodnom verši: „… aby som Ho poznal…“ To bol jeho sen, pretože poznať Ho (Ježiša) znamená milovať Ho. Kto Ježiša nemiluje, ten Ho nepozná. Ak niekedy spozná, kým je, určite si Ho zamiluje. Čím viac Ježiša poznáš, tým viac Ho miluješ. Haleluja.

Pripomína mi to príbeh Pavla pred jeho obrátením. Bol farizejom a členom kriticko-náboženskej sekty, ktorá stála na čele prenasledovateľov kresťanov v čase prvotnej Cirkvi. Podľa Biblie, poverený vtedajšou vládou „nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia“ (Skutky 8:3).

Nezastavil sa však len pri tom. Lukáš hovorí, že sa ďalej vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení (Skutky 9:1). Stalo sa však niečo, čo navždy zmenilo jeho život. Na ceste do Damasku zažil stretnutie s Pánom, ktoré určilo jeho osud. V Skutkoch sa uvádza: „Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil?“ (Skutky 9:3 – 6) Haleluja!

Pavol sa následkom tohto nového poznania Pána potom nevedel zdržať, všade, kam prišiel, svedčil, že Ježiš je živý a že je skutočný! Jeho láska k Ježišovi bola neuhasiteľná, pretože už Pána poznal.

Niet divu, že v Liste Efezským 3:19 napísal: „… (aby ste mohli…) poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ Toto je Božia vôľa aj pre teba: aby si mal zjavenie o Kristovi presahujúce každé ľudské chápanie a bol si naplnený Jeho plnosťou, prekypujúci Jeho láskou, prejavujúc Jeho život, povahu, charakter a moc. Haleluja!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za zjavenie Tvojej nepochopiteľnej, bezpodmienečnej, čistej a večnej lásky v mojom duchu. Som zakorenený a zakotvený v tejto Tvojej láske a dnes ju prejavujem a vyžarujem do svojho okolia, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 3:17 – 19; Filipským 3:7-10

1.ročný Biblický plán: Ján 6:60 – 71 a 1.Kráľov 12 – 14

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 9:1 – 10 a Príslovia 10