Čítanie z dňa:  14.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NEDÚFAJ, ČIŇ SVOJU VIERU

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme (Židom 11:1).


Nádej je dobrá cnosť, ale tá nezmení tvoj stav. Medzi vierou a nádejou existuje rozdiel. Nádej je o budúcnosti; ale viera je NATERAZ. Pochop to z tejto perspektívy: O Ježišovi bolo prorokované ako o nádeji pre národy; On znamenal nádej pre Izrael; bol nazvaný nádejou pre spásu.

Inými slovami ak malo dôjsť na spásu človeka, Syn Boží musel prísť. Bola potrebná obeta za hriechy sveta a Ježiš predstavoval tú obetu. Keď Ho uvidel Ján Krstiteľ, ten vyhlásil „ ... Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Ján 1:29).

Ježiš prišiel a naplnil Boží plán. Bol ukrižovaný v našom mieste. Zaplatil plnú cenu za hriechy človeka a potom Ho Boh vzkriesil, aby nám mohol dať dedičstvo. Kolosenským 1:12 hovorí „a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svelte.“ Teraz keď nám Boh doručil dedičstvo cez Ježiša Krsita, nie je dôvod nádejať sa.

„Nádej“ (Ježiš) už dorazila a kompletne naplnila všetko k čomu Ho Boh k nám poslal, aby vykonal. Aleluja! Nech je tvoja túžba čo sa Boha týka akákoľvek, v Ježišovi Kristovi už bolo všetko dovŕšené, dosiahnuté a udelené pre teba. Teraz musíš konať na svoju vieru.

Nehovor „Dúfam, že jeden deň táto choroba odíde z môjho tela“ prestaň s nádejaním sa, ale radšej čiň svoju vieru. Ak sa má ten stav zmeniť, musí k tomu prísť práve vierou. Viera vlastní TERAZ! Aleluja!
VYZNANIE


Moja viera je teraz aktívna a víťazí! V mene Ježiš, kráčam vo svetle môjho dedičstva v Kristovi. Mocou a milosťou žijem v dokonalom zdraví a nadprirodzenej prosperite. Odkedy žijem v Slove a podľa Slova, navždy víťazím. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 6:16; 1.Jánov 5:4; Židom 11:1

1.ročný Biblický plán: Rímskym 15:14 – 33 & Žalm 99 – 101

2.ročný Biblický plán: Filipským 2:19 – 30 & Izaiáš 65