Čítanie z dňa:  14.11.2013
  Pastor Chris   

Náhľad do skutočností

„A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať“ (Židom 4:13).


Božie Slovo je Božia múdrosť a keď si znovuzrodený, tak ti bola udelená táto múdrosť; je vložená v tvojom duchu. Božia múdrosť ti dáva náhľad do skutočnosti, do skrytých tajomstiev a dôverných vecí, takže ti nič neunikne!

Múdrosť, Božia múdrosť, spôsobuje, že vidíš „skutočnú pravdu“ vecí. Uschopňuje ťa vidieť Božími očami a Jeho mysľou, a týmto spôsobom pochopiť veci z Božieho pohľadu. Si schopný pochopiť pojmy a vidieť medzi nimi vzťahy! 1.Korintským 2:7-8 hovorí: „ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali.“

Kniežatá sveta, veľkí muži a slávni vzdelanci nemali zjavené poznanie o Božej múdrosti. Ak by ho mali, boli by spoznali Muža z Galilei, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, keď chodil po zemi. Biblia hovorí: „Bol vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal“ (Ján 1:10). Kniežatá tohto sveta Ho nepoznali, pretože nemali náhľad do reality.

Keď prijmeš Krista do svojho srdca, tak Kristus sa stane tvojou múdrosťou. Biblia hovorí, že v Kristovi sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania (Kolosenským 2:3); to zahrňuje poznanie a porozumenie všetkých vedomostí a vedy. Všetko toto máš v sebe. Medituj o tejto myšlienke; urobí ťa to pánom nad všetkými vecami.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že vkladáš do môjho ducha múdrosť, ktorá zo mňa robí pána v živote. Kristus je moja múdrosť a mám náhľad do reality; všetky veci sa mi odhaľujú cez pravé svetlo Božieho Slova, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Jeremiáš 8:9; Kolosenským 3:16

1-ročný plán: Židom 11:17-40; Jeremiáš 31-32

2-ročný plán: Ján 12:1-11; 1.Kronická 14