Čítanie z dňa:  14.11.2021
  Pastor Chris   

VIĎ DUCHOVNE

Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj! (Rímskym 8:5-6).


Pán Ježiš prejavoval duchovnosť vo všetkých veciach: Jeho názoroch, slovách, skutkoch, nádeji, viere i láske. Apoštoli boli rovnakí a teda duchovne mysliaci. Pozerali na svet z duchovnej perspektívy a odpovedali na situácie i okolnosti z pohľadu Slova.

Zamysli sa nad tým ako Ježiš pojednával pri určitých situáciách. Pokiaľ On neprišiel, nikto netušil, že zlý duch bol zodpovedný za tie stavy v ktorých sa ocitli niektorí ľudia; a aj keď to vedeli, nikto nedokázal tú situáciu zmeniť. Avšak Ježiš vyháňal zlých duchom svojimi slovami: „Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých“ (Matúš 8:16).

Marek 9:25 hovorí „Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho!“ Marek 1:23-25 uvádza „V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom ... Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho.“ A čo ten démonom posadnutý muž v kraji Gerazénov poviazaný reťazami a putami? Roztrhol reťaze a spôsoboval svojmu vlastnému telu rany. Pokiaľ Ježiš neprešiel po tej ceste, posadnutý muž pokračoval v tomto úbohom stave. Majster nariadil zlému duchovi vyjsť von z muža a ten sa stal normálny (čítaj Marek 5:1-13).

Ježiš kládol dôraz na slová. Vyslovil slová ako „Postav sa! Zober si lôžko a kráčaj domov!“ ak bol niekto od narodenia postihnutý, potom mohol byť na základe týchto slov uzdravený. Prečítaj si príbeh muža, ktorý bol chorý tridsaťosem rokov a ležal pri vodnej nádrži v Betezde. Ježiš mu riekol „ ... Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ (Ján 5:8). On učil, že slová sú duch (Ján 6:63).

Ježiš videl život z duchovnej sféry. Čo sa Ježiša týka, podľa Neho všetko bolo kontrolované zo sféry Ducha. Od teba ako Božieho dieťaťa sa očakáva pozerať a žiť z tejto sféry. Interpretuj život z duchovnej sféry a tak vždy zvíťazíš.
VYZNANIE


Na tomto svete sa riadim princípmi Kráľovstva. Vidím Slovom; vidím duchovne a žijem nad živlami, zlyhaním frustráciou, tmou či porušiteľnosťou čo sú na tomto fyzickom svete. Zakaždým kráčam vo víťazstve a prevahe. Amen.


Rozšírené štúdium: Marek 9:25; Marek 1:22-26

1.ročný Biblický plán: Židom 11:17-40 a Ezechiel 8 -10

1.ročný Biblický plán: Ján 12:1-11 a 1.Kronická 14