Čítanie z dňa:  15.01.2013
  Pastor Anita   

Drž spínač viery zapnutý

„Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš“ (Jozue 1:9)


To, že zažívaš ťažké časy neznamená, že si porazený. Pravdou je, že tieto testy a skúšky sú odrazovými mostíkmi pre tvoje povýšenie! Na rozdiel od toho, čo si mnohí ľudia myslia, je to požehnanie, keď čelíš rôznym skúškam; a preto Biblia hovorí: „Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení“ (Jakub 1:2).

Rozhodni sa v tomto roku, že bez ohľadu na ťažkosti a výzvy, ktoré ti môžu prísť do cesty, budeš stáť na základe Slova. Dávaj rásť svojej viere prostredníctvom Božieho Slovo tak, aby si bez ohľadu na to, čo sa bude diať, vždy zvíťazil. Tvoja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Preto nikdy nedovoľ, aby to, čo počuješ, alebo vidíš svojimi fyzickými očami, bolo dôvodom k malomyseľnosti a začal by si hovoriť slová strachu; stoj pevne a nepretržite hovor svoje víťazstvo.

Niektorí kresťania klesajú na mysli a dovolia strachu, aby sa ich zmocnil a držal, keď príde zlý deň. Avšak bez ohľadu na negatívne myšlienky alebo obrazy, ktoré môže nepriateľ priniesť do tvojej mysle, odmietni strach a odmietni hovoriť negatívne. Rob to, čo robili Káleb a Jozue. Z dvanástich špiónov, ktorých poslal Mojžiš, aby preskúmali Kanán, iba dvaja neustúpili a čo sa týka obrov povedali: „Sú naším chlebom; odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich!“ (4.Mojžišova 14:9). Toto je hlas viery a viera je to, čo ti dáva víťazstvo.

V Markovi 9:23 Pán Ježiš povedal: „Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ Nikdy sa nevzdávaj ani neustúp. Drž spínač viery zapnutý, pretože viera nikdy nesklame! Tvoje vierou naplnené slová v moci Svätého Ducha budú vždy víťaziť. Keď sa ocitneš v nepríjemnej pozícii, netráp sa; neboj sa; nezúfaj! Hovor slová viery.
Vyznanie


V Ježišovi Kristovi som víťaz. Strach, pochybnosť a neviera nemajú vo mne miesto, lebo moja viera v Boha a Jeho večné Slovo je to víťazstvo, ktoré premáha svet! Odmietam sa nechať odradiť, pretože väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete!


Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:6-7; Marek 11:23

1-ročný plán: Matúš 11:1-30; 1. Mojžišova 36-37

2-ročný plán: Matúš 6:14-24; 1. Mojžišova 15