Čítanie z dňa:  15.02.2013
  Pastor Anita   

Preprogramuj svoju myseľ!

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé (Rimanom 12:2).


Božie Slovo môže preprogramovať tvoj život a dať ti nový spôsob myslenia. Cez meditáciu nad Slovom si premieňaný; tvoja myseľ je preprogramovaná a tvoje hodnoty zmenené. To sa odrazí v tvojom vyjadrovaní, budeš hovoriť inak a konať v súlade z vyznaním svojej viery.

Príslovia 23:7 hovoria: „...ako zmýšľa vo svojom srdci, taký je.“ To znamená, že tvoj spôsob rozmýšľania určuje, aký si; si taký, ako rozmýšľaš. Počas mesiacov a rokov nepretržitého uvažovania určitým spôsobom sa tvoja myseľ naprogramuje v tomto smere a toto aj bude smer, ktorým sa bude uberať tvoj život. Toto vysvetľuje dôvod, prečo sú niektorí zmätení, pretože boli negatívne naprogramovaní a rozmýšľajú nesprávne. Ak si v takejto situácii, môžeš zmeniť kurz svojho života a začať ísť po ceste správnym smerom preprogramovania svojej mysle Slovom.

Iný preklad úvodného verša hovorí: „Nenapodobňujte správanie a zvyky tohto sveta, ale nechajte Boha, nech vás Boh pretvorí na nového človeka tým, že zmení spôsob vášho myslenia....“ Jediný materiál, ktorý od Boha máme, s ktorým sa obnoví naša myseľ a zmenia naše životy, je Jeho Slovo. Si narodený z Božieho Slova, tak nech v tebe prebýva Slovo hojne a rozjímaj nad ním dňom i nocou. Tento spôsob nezmení iba tvoje rozmýšľanie a hovorenie, tvoj život bude naprogramovaný pre veľkosť a dokonalosť a budeš sa vznášať od slávy k sláve.
Vyznanie


Som potomok Slova; a preto žijem v Slove a skrze Slovo, tak zažívam deň za dňom premenu a obnovu v Duchu Svätom. Som vnútri roznietený a umiestnený na cestu úspechu a výnimočnosti a dnes kráčam v Kristovom víťazstve, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Kološanom 3:16; Jozue 1:8

1-ročný plán: Marek 1:21-45; 3.Mojžišova 8

2-ročný plán: Skutky 10:32-48; Jób 7-8