Čítanie z dňa:  15.02.2016
  Pastor Chris   

Máš Jeho spravodlivosť

„Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rímskym 5:17).


Ján 1:17 hovorí: „Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.“ Ježiš Kristus neprišiel so zákonom. Prišiel s milosťou a priniesol nám spravodlivosť ako dar. Spravodlivosť je prejavovanie Otcovej vôle a prirodzenosti. On nás prehlásil spravodlivými, lebo v Ňom sme nové stvorenie. 2.Korintským 5:17 hovorí. „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

Rímskym 4:25 nás učí, že Ježiš bol: „...vydaný pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie.“ Preto je naším osloboditeľom. Ak si počul evanjelium, uveril si mu a vyznal si Ježiša Krista ako Pána svojho života, stal si sa prijímateľom Jeho milosti a spravodlivosti. Nebol si pred Bohom ospravedlnený pre tvoju vlastnú spravodlivosť. Nie! Stojíš v Kristovej spravodlivosti, a je to výsledok toho, čo urobil Kristus.

Ježiš neprišiel len kvôli tomu, aby odhalil, ukázal a zjavil Božiu spravodlivosť (Otcovu vôľu a prirodzenosť), ale preto, aby aj nás učinil spravodlivosťou Božou. Dal ti túto prirodzenosť, schopnosť, autoritu a službu, aby si vykonával to, čo On začal; aby si to aj ty robil a učil. Obdaril ťa darmi a schopnosťou odhaľovať a zjavovať vôľu, zámer a charakter Tvojho nebeského Otca. Aký úžasný život!

Nečuduj sa, že ťa nazýva spoločníkom, spolupracovníkom v rovnakom Božom druhu života: „...obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť“ (2.Petrova 1:4). Rozmýšľaj o tejto pravde; rozmýšľaj o tom, čo to znamená a ži podľa toho.
Modlitba


Požehnaný Pán Ježiš, ďakujem Ti, že mi odhaľuješ Božiu prirodzenosť a robíš ma vyjadrením a manifestáciou Otcovej slávy, prirodzenosti, lásky, krásy a milosti. Tvoja vôľa a dobrota sú vyjadrené cezo mňa dnes a naveky. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírene štúdium: 2.Korintským 13:14; 2.Korintským 8:9

1-ročný plán: Marek 1:21-45; 3.Mojžišova 8

2-ročný plán: Skutky 18:12-23; Žalm 21-22