Čítanie z dňa:  15.03.2014
  Pastor Anita   

On je tvoj skutočný Otec

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete“(Matúš 6:31-32).


Aké potešujúce a aké je to požehnanie vedieť, že mocný Boh je skutočne tvojím nebeským Otcom. To by ti malo dať mimoriadnu dôveru a smelosť víťaziť v každodennom živote. Rozmýšľaj o tom. Si dieťa Panovníka vesmíru. Teraz, keď si znovuzrodený, si pokrstený, ponorený do Krista a prebudený ku Božiemu otcovstvu.

V Jánovi 15:15 Pán Ježiš pred ukrižovaním povedal učeníkom: „...nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca“. Toto nám naznačuje, aký druh vzťahu mal s nimi v tom čase; bolo to priateľstvo.

Avšak keď vstal z mŕtvych, povedal Márii: „... ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu“ (Ján 20:17). Nazval ich bratmi, čo znamená, že sa stali Jeho bratmi, keďže už mali toho istého Otca. Nový vzťah sa zrodil mocou Jeho smrti a vzkriesenia a teraz aj ty patríš do Božej rodiny. Teraz si Kristov spoludedič. Halleluja.

Všimni si znova povzbudivé slová nášho Pána Ježiša i v dnešnom Slove. Hovorí: „Odpočívaj, buď v pokoji a buď plný radosti! Odmietni si robiť starosti nad tým, čo budeš jesť alebo piť, čo si oblečieš, alebo kde budeš bývať. Viem o všetkom, čo potrebuješ. Ja som sa už o všetko postaral.“

2.Peter 1:3 nám ukazuje, že náš Nebeský Otec nám už dal všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť, a to cez poznanie Toho, ktorý nás povolal ku sláve a cnosti. Odmietni vo svojom živote akceptovať chudobu, chorobu alebo niečo negatívne. Nič nie je pre teba príliš dobré. Si nadmieru požehnaný. Buď smelý a uchop prosperitu, zdravie, úspech a víťazstvo, ktoré sú právoplatne tvoje v Kristovi.

Neustále medituj o Slove a to v tebe vytvorí tie správne myšlienky, aby si pôsobil ako pravý kráľ, ktorým si.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem, že mi dávaš tak výnimočný život víťazstva, úspechu a dokonalosti. Prosperujem a žijem v zjavení Tvojho nekonečného požehnania, lebo som kráľovské dieťa. Som spoludedič Kristov, preto kráčam v nadvláde a slobode Ducha, radujúc sa z požehnania môjho nebeského Otca, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 1:12

1-ročný plán: Lukáš 1:1-25; 5.Mojžišova 3-4

2-ročný plán: Skutky 27:32-44; Žalm 78