Čítanie z dňa:  15.06.2014
  Pastor Chris   

Ježiš: Náš Veľkonočný Baránok

„Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Ján 1:29).


Biblia nás učí, že keď jedli Baránka, tak Ježiš vzal chlieb, požehnal ho, lámal a dal svojim učeníkom povediac: „Vezmite, jedzte! Toto je moje telo“ (Matúš 26:26). Vzali chlieb trasúcimi rukami a čudovali sa: „Mávame Baránka každý rok, ale nie takto."

Ježiš spôsobil, že si uvedomili, že rok po roku, ako jedli Veľkonočného Baránka a nekvasený chlieb s bylinkami, bola to iba pripomienka na skutočného Baránka, ktorého prezentuje Kristus. Učeníci nerozoznali okamžite dôležitosť toho, čo Ježiš urobil v tú noc, keď pre nich lámal chlieb. Začali len vidieť to, čo pochopili až neskôr. Ježiš je Veľkonočný Baránok. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je Ten Baránok, obetovaný za nás (1.Korintským 5:7).

2.Mojžišova18:1-8 nám ukazuje na fakt, ako aj na dôležitosť toho, že Ježiš sa stal Veľkonočným Baránkom (čítaj celý odsek). Vo verši osem je nám obrazne ukázaný Ježiš a Jeho učeníci, ako jedia v tú noc, keď bol zradený: „Nech zjedia mäso, tej noci upečené na ohni; s nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. To nám vysvetľuje, ako došli k nekvasenému chlebu, ktorý bol na stole - bola to súčasť Veľkonočnej večere. Bol to tento chlieb, čo Ježiš vzal, lámal a dával učeníkom hovoriac: „Toto je moje telo.“

Učeníci nevedeli, že sám Ježiš je tým chlebom, ktorý bol obrazom zabitého baránka. On je „...Baránok Boží zabitý od počiatku sveta...“ (Zjavenie 13:8 angl. preklad). Ak študuješ o Pánovi Ježišovi, je dôležité vidieť a spojiť Jeho život aj s proroctvami, symbolmi a predobrazmi Starej Zmluvy. Učeníci nerozumeli, že keď lámali chlieb, bol to samotný Mesiáš v Jeho víťaznej smrti.
Vyznanie


Drahý Otec, ďakujem Ti, že som v Kristovi, bol som navždy oslobodený, aby som žil triumfálny a víťazný život v Kristovi. Požehnania a zasľúbenia zo Slova sú naplnené v mojom živote v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 5:7-8; Židom 10:3-4

1-ročný plán: Skutky 5:12-42; 2.Kronická 23-25

2-ročný plán: 2.Korintským 4:1-6; Izaiáš 1