Čítanie z dňa:  15.07.2015
  Pastor Chris   

Odmena proroka

„Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odmenu proroka; kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého“ (Matúš 10:40-41).


Keď oslovíš Božieho muža, ktorého meno je napríklad „Ján“, tak pastierske pomazanie, ktoré je v jeho živote, pracuje aj pre teba, lebo si rozpoznal to pomazanie a ako také si ho uchopil. Keď sa ťa dotkne, tak to však nebude „Jánov“ dotyk, ale bude to dotyk Boží, ktorý zmení tvoj život a prinesie obrovské pomazanie do tvojho života.

Ak si napríklad pastorom ty a tvoje zhromaždenie ťa volá tvojím krstným menom a rozprávajú sa s tebou bez vedomia toho, aké je na tebe pomazanie, tak aj keď budeš mať pre nich Slovo Božie, tak nebudú mať z toho úžitok, pretože je veľký rozdiel medzi „Bratom Jánom“ a „Pastorom Jánom“. Všimni si, čo Ježiš povedal v Matúšovi 10:41 : „Kto prijíma proroka, pretože je prorok (v mene proroka), vezme odmenu proroka...“ A čo je to odmena proroka?

Ak prorok hovorí slová požehnania do tvojho života, tak odmenou je, že tieto slová sa stanú a výsledkom toho je, že si požehnaný. Ak ti Boží muž povie: „Boh ti žehnaj“, tak si skutočne požehnaný. Avšak nestane sa to len preto, že je Božím mužom. Stane sa to preto, že ty si ho prijal ako Božieho muža.

V Markovi 6 nám Biblia ukazuje, ako Ježiš šiel do svojho domova a tam Ho neprijali. A aký bol výsledok? Jeho požehnanie sa k ním nedostalo. Biblia hovorí, že tam nemohol učiniť nijaký mocný skutok, nie preto, že by Jeho moc zlyhala, ale preto, že ho neprijali ako proroka. Oni Ním pohrdli, keď povedali. „Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom“ (Marek 6:3)

Nerob to takto. Ver a prijímaj Slovo od toho, koho Boh ustanovil nad tebou. 2.Kronická 20:20 hovorí: „Verte v Hospodina, svojho Boha, a obstojíte! Verte Jeho prorokom a bude sa vám dariť!“
Modlitba


Drahý Otec, poddávam sa Ti a som vyučený, inšpirovaný a posilnený pod službu Tvojho Slova. Ďakujem, že dávaš cirkvi dary služobnosti, aby boli svätí zdokonaľovaní pre službu. Preto idem z jednej úrovne slávy na vyššiu, požehnaný službou Ducha na moje zdokonalenie, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 1:10-12; Marek 6:4-5

1-ročný plán: Skutky 23:12-35; Jób 40-42

2-ročný plán: Lukáš 9:1-9; Józua 11