Čítanie z dňa:  15.07.2018
  Pastor Chris   

VEZMI SO SEBOU SLOVÁ

Navráť sa, Izrael, k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí (Ozeáš 14:2 – 3).


Všimni si slová proroka v našom nosnom čítaní na tento deň: „Vezmite so sebou slová,“ nie býky a barany. My máme zobrať baránkov (býky) našich pier; teda obetu našich pier, ktorá je lepšie ako obetované býky (zvieratá) a baránky čo nedokážu odstrániť hriech (Židom 9:13 – 14).

Židom 13:15 hovorí „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno“; potom vysvetľuje čo je ovocie našich pier: slová! My sme tí, ktorí majú dávať vďaky Jeho menu, prednesením slov. Vyjadrenie „dávať vďaky“ v gréčtine znie „homologeo.“ To znamená urobiť vyznanie; vysloviť čo Boh povedal v harmónii s Ním. Dvaja nemôžu kráčať spolu ak sa nedohodli (Ámos 3:3). Preto Boh očakáva od nás kráčať v súhlase s Ním.

Keď deklaruješ ako Ježiš Kristus je Pánom nad všetkýcm, tak ako to urobil Peter v Skutkoch 10:36, robíš pritom vyznanie k Jeho menu. Keď povieš „Pane, Ty si svätý a spravodlivý; všetky veci patria tebe; vyvýšený si nad všetko; Tvoje ruky všetko stvorili“; robíš vyznanie k Jeho menu. Pamätaj si, to čo sa vyžaduje je ponúknuť obetu chvály, vzdávať vďaky k Jeho menu.

Napríklad vyslovíš: „Ďakujem za to čo si pre mňa urobil; naozaj si mi dal výhodu a požehnal ma vo všetkých veciach“ dávaš Mu tak kredit za to čo urobil pre teba; ďakuješ Mu a vyznávaš Jeho meno spôsobom aký Ho velebí. Dokonca aj teraz, preukáž Pánovi baránka svojich pier. Urob vyznania k Jeho menu. Aleluja!
MODLITBA


Drahý nebeský Otče, ďakujem že robíš môj život úžasný; požehnal si ma vo všetkých veciach a urobil ma veľkým. Tvoja vernosť trvá naveky. Ďakujem za udelenie mi výhody v živote cez Ducha Svätého, ktorý vo mne žije. Teraz viem, že nikdy nemôžem byť znevýhodnený a budem zakaždým vyhrávať; nech je naveky požehnané Tvoje meno. Amen.


Rozšírené štúdium: Kazateľ 8:4; Židom 13:5 – 6

1.ročný Biblický plán: Skutky 23:12 – 35 & Jób 40 – 42

2.ročný Biblický plán: Galatským 4:12 – 20 & Izaiáš 35